Make your own free website on Tripod.com

CHANDRA ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

AUM shriimate namaH ..

AUM shashadharaaya namaH ..

AUM chandraaya namaH ..

AUM taaraadhiishaaya namaH ..

AUM nishaakaraaya namaH ..

AUM sukhanighaye namaH ..

AUM sadaaraadhya namaH ..

AUM satpataye namaH ..

AUM saadhupuujitaaya namaH ..

AUM jitendriyaaya namaH ..

AUM jayodhyogaaya namaH ..

AUM jyotishchakrapravartakaaya namaH ..

AUM vikartananujaaya namaH ..

AUM viiraaya namaH ..

AUM vishveshaaya namaH ..

AUM vidushaM pataye namaH ..

AUM doshakaraaya namaH ..

AUM dushhTaduuraaya namaH ..

AUM pushhTimate namaH ..

AUM shishhTapalakaaya namaH ..

AUM ashhTamuurtipriyaaya namaH ..

AUM anantaaya namaH ..

AUM kashhTadarukutarakaaya namaH ..

AUM svaprakaashaaya namaH ..

AUM prakaashaatmane namaH ..

AUM dyucharaaya namaH ..

AUM devabhojanaaya namaH ..

AUM kaaladharaaya namaH ..

AUM kaalahetave namaH ..

AUM kaamakR^ite namaH ..

AUM kaamadaayakaaya namaH ..

AUM mR^ityusahaarakaaya namaH ..

AUM amartyaaya namaH ..

AUM nityaanushhThanadaayakaaya namaH ..

AUM kshaapakaraaya namaH ..

AUM kshiiNapaapaaya namaH ..

AUM kshayavR^iddhisamanvitaaya namaH ..

AUM jaivatrikaaya namaH ..

AUM shuchaye namaH ..

AUM shubhraaya namaH ..

AUM jayine namaH ..

AUM jayaphalapradaaya namaH ..

AUM sudhaamayaaya namaH ..

AUM surasvaamine namaH ..

AUM bhaktanaamishhThadaayakaaya namaH ..

AUM bhuktidaaya namaH ..

AUM muktidaaya namaH ..

AUM bhadraaya namaH ..

AUM bhaktadaridhya bha.njanaaya namaH ..

AUM saamagaanapriyaaya namaH ..

AUM sarvarakshakaaya namaH ..

AUM saagarodbhavaaya namaH ..

AUM bhayantakR^ite namaH ..

AUM bhaktigamyaaya namaH ..

AUM bhavabandhavimochakaaya namaH ..

AUM jagatprakaashakiraNaaya namaH ..

AUM jagadaanandakiraNaaya namaH ..

AUM nissapatnaaya namaH ..

AUM niraahaaraaya namaH ..

AUM nirvikaraaya namaH ..

AUM niraamayaaya namaH ..

AUM bhuuchchhayaachchhaaditaaya namaH ..

AUM bhavyaaya namaH ..

AUM bhuvanapratipaalakaaya namaH ..

AUM sakalaartaharaaya namaH ..

AUM saumyajanakaaya namaH ..

AUM saadhuvanditaaya namaH ..

AUM sarvagamaGYaaya namaH ..

AUM sarvaGYaaya namaH ..

AUM sanakaadimunistutaaya namaH ..

AUM shitachhatradhvajopetaaya namaH ..

AUM shiitaa.ngaaya namaH ..

AUM shitabhusanaaya namaH ..

AUM shvetamaalyaaMbaradharaaya namaH ..

AUM shvetagandhaanulepanaaya namaH ..

AUM dashasvarathasamR^idhaaya namaH ..

AUM daNDapananye namaH ..

AUM dhanurdharaaya namaH ..

AUM kundapushhyojjvalakaraaya namaH ..

AUM nayanaabjasamudbhavaaya namaH ..

AUM atreyagotrajaaya namaH ..

AUM atyantavinayaaya namaH ..

AUM priyadaayakaaya namaH ..

AUM karuNaarasasaMpuurNaaya namaH ..

AUM karkaTaprabhave namaH ..

AUM avyayaaya namaH ..

AUM chaturaashrasaanaaruuDhaaya namaH ..

AUM chaturaaya namaH ..

AUM divyavaahanaaya namaH ..

AUM vivasvaan.h ma.nDalaGYeyavasaaya namaH ..

AUM vasusamR^iddhidaaya namaH ..

AUM maheshvarapriyaaya namaH ..

AUM dantaaya namaH ..

AUM merugotrapradakshiNaaya namaH ..

AUM grahama.nDalamadhyasthaaya namaH ..

AUM grasitarkaaya namaH ..

AUM grahadhipaaya namaH ..

AUM dvijaraajaaya namaH ..

AUM dyutilakaaya namaH ..

AUM dvibhujaaya namaH ..

AUM dvijapuujitaaya namaH ..

AUM audumbaranaagavasaaya namaH ..

AUM udaraaya namaH ..

AUM rohiNiipataye namaH ..

AUM nityodayaaya namaH ..

AUM munistutyaaya namaH ..

AUM nityaanan.daphalapradaaya namaH ..

AUM sakalaahlaadanakaraaya namaH ..

AUM palashedhmapriyaaya namaH ..

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com