Make your own free website on Tripod.com

BHUDHA ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

AUM budhaaya namaH ..

AUM budharchitaaya namaH ..

AUM saumyaaya namaH ..

AUM saumyachittaaya namaH ..

AUM shubhapradaaya namaH ..

AUM dR^iDhavrataaya namaH ..

AUM hadaphalaaya namaH ..

AUM shrutijalaprabodhakaaya namaH ..

AUM satya vaasaaya namaH ..

AUM satyavachase namaH ..

AUM shreyasaM pataye namaH ..

AUM abhayaaya namaH ..

AUM somajaaya namaH ..

AUM sukhadaaya namaH ..

AUM shriimate namaH ..

AUM somava.nshapradipakaaya namaH ..

AUM vedavide namaH ..

AUM vedatattvaashaaya namaH ..

AUM vedaa.ntaGYanabhaaskaraaya namaH ..

AUM vidyaavichakshaNaaya namaH ..

AUM vidushe namaH ..

AUM vidvatpriitikaraaya namaH ..

AUM krajave namaH ..

AUM vishvaanukulasa.ncharaaya namaH ..

AUM visheshhavinayaanvitaaya namaH ..

AUM vividhagamasaraGYaaya namaH ..

AUM viiryavate namaH ..

AUM vigatajvaraaya namaH ..

AUM trivargaphaladaaya namaH ..

AUM anantaaya namaH ..

AUM tridashaadiipapuujitaaya namaH ..

AUM buddhimate namaH ..

AUM bahushaastraGYaaya namaH ..

AUM baline namaH ..

AUM bandhavimochakaaya namaH ..

AUM vakativakagamanaaya namaH ..

AUM vaasavaaya namaH ..

AUM vasudhaadhipaaya namaH ..

AUM prasannavadanaaya namaH ..

AUM vandhyaaya namaH ..

AUM vareNyaaya namaH ..

AUM vaagvilakshaNaaya namaH ..

AUM satyavate namaH ..

AUM satyasa.nkalpaaya namaH ..

AUM satyaba.ndhave namaH ..

AUM sadaadaraaya namaH ..

AUM sarvarogaprashamanaaya namaH ..

AUM sarvamR^ityunivaarakaaya namaH ..

AUM vaaNijyanipuuNaaya namaH ..

AUM vashyaaya namaH ..

AUM vaataa.ngaaya namaH ..

AUM vaatarogahR^ite namaH ..

AUM sthulaaya namaH ..

AUM sthairyaguNaadhyakshaaya namaH ..

AUM sthulasukshmaadikaraNaaya namaH ..

AUM aprakaashaaya namaH ..

AUM prakaashaatmane namaH ..

AUM ghanaaya namaH ..

AUM gaganabhuushhaNaaya namaH ..

AUM vidhistutyaaya namaH ..

AUM vishaalakshaaya namaH ..

AUM vidvajjanamanoharaaya namaH ..

AUM chaarushiilaaya namaH ..

AUM svaprakaashaaya namaH ..

AUM chapalaaya namaH ..

AUM jitendriyaaya namaH ..

AUM udanmukhaaya namaH ..

AUM bukhamakkaaya namaH ..

AUM magadhaadhipataye namaH ..

AUM haraye namaH ..

AUM saumyavatsarasa.njaataaya namaH ..

AUM somapriyakaraaya namaH ..

AUM mahate namaH ..

AUM si.nhaadhiruuDhaaya namaH ..

AUM sarvaGYaaya namaH ..

AUM shikhivarNaaya namaH ..

AUM shiva.nkaraaya namaH ..

AUM piitaaMbaraaya namaH ..

AUM piitavapushe namaH ..

AUM pitacchatradhvajankitaya

AUM kha.ngacharmadharaaya namaH ..

AUM kaaryakartre namaH ..

AUM kalushhahaarakaaya namaH ..

AUM atreyagotrajaaya namaH ..

AUM atyantavinayaaya namaH ..

AUM vishvapavanaaya namaH ..

AUM champeyapushhpasa.nkaashaaya namaH ..

AUM charanaaya namaH ..

AUM chaarubhuushhaNaaya namaH ..

AUM viitaraagaaya namaH ..

AUM viitabhayaaya namaH ..

AUM vishuddhakanakaprabhaaya

AUM bandhupriyaaya namaH ..

AUM bandhuyuktaaya namaH ..

AUM vanamaNDalasa.nshritaaya namaH ..

AUM arkesananivaasasthaaya

tarkashaastravishaaradmaya namaH ..

AUM prashaa.ntaaya namaH ..

AUM priitisa.nyuktaaya namaH ..

AUM priyakR^ite namaH ..

AUM priyabhuushhaNaaya namaH ..

AUM medhaavine namaH ..

AUM maadhavasaktaaya namaH ..

AUM mithunaadhipataye namaH ..

AUM sudhiye namaH ..

AUM kanyaaraashipriyaaya namaH ..

AUM kaamapradaaya namaH ..

AUM ghanaphalaashrayaaya namaH ..

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com