Make your own free website on Tripod.com

GURU ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

AUM gurave namaH ..

AUM guNakaraaya namaH ..

AUM goptre namaH ..

AUM gocharaaya namaH ..

AUM gopatipriyaaya namaH ..

AUM guNive namaH ..

AUM guNavataM shrepthaaya namaH ..

AUM gurunaM gurave namaH ..

AUM avyayaaya namaH ..

AUM jetre namaH ..

AUM jayantaaya namaH ..

AUM jayadaaya namaH ..

AUM jivaaya namaH ..

AUM anantaaya namaH ..

AUM jayavahaaya namaH ..

AUM a.ngirasaaya namaH ..

AUM adhvaramaktaaya namaH ..

AUM viviktaaya namaH ..

AUM adhvarakR^itparaaya namaH ..

AUM vaachaspataye namaH ..

AUM vashine namaH ..

AUM vashyaaya namaH ..

AUM varishhThaaya namaH ..

AUM vaagvachakshaNaaya namaH ..

AUM chittashuddhikaraaya namaH ..

AUM shriimate namaH ..

AUM chaitraaya namaH ..

AUM chitrashikha.nDijaaya namaH ..

AUM bR^ihadrathaaya namaH ..

AUM bR^ihadbhaanave namaH ..

AUM bR^ihaspataye namaH ..

AUM abhishhTadaaya namaH ..

AUM suracharyaaya namaH ..

AUM suraaraadhyaaya namaH ..

AUM surakaaryakR^itodyamaaya namaH ..

AUM girvanaposhakaaya namaH ..

AUM dhanyaaya namaH ..

AUM gishpataye namaH ..

AUM girishaaya namaH ..

AUM anaghaaya namaH ..

AUM dhiivaraaya namaH ..

AUM dhiishanaaya namaH ..

AUM divyabhuushhaNaaya namaH ..

AUM devapuujitaaya namaH ..

AUM dhanurddharaaya namaH ..

AUM daityahantre namaH ..

AUM dayasaraaya namaH ..

AUM dayakaraaya namaH ..

AUM daaridryanaashanaaya namaH ..

AUM dhanyaaya namaH ..

AUM dakshiNaayanasambhavaaya namaH ..

AUM dhanurmiinaadhipaaya namaH ..

AUM devaaya namaH ..

AUM dhanurbaaNadharaaya namaH ..

AUM haraye namaH ..

AUM a.ngarovarshhasa.njataaya namaH ..

AUM a.ngiraH kulasambhavaaya namaH ..

AUM sindhudeshaadhipaaya namaH ..

AUM dhiimate namaH ..

AUM svarNakayaaya namaH ..

AUM chaturbhujaaya namaH ..

AUM hemaa.ngadaaya namaH ..

AUM hemavapushe namaH ..

AUM hemabhuushhaNabhuushhitaaya namaH ..

AUM pushhyanaathaaya namaH ..

AUM pushhyaraagamaNimandanama.ndi

kaashapushhpasamanabhaaya namaH ..

AUM indraadyamarasa.nghapaaya namaH ..

AUM asamanabalaaya namaH ..

AUM satvaguNasaMpadvibhavasave

bhusurabhishtadaya namaH ..

AUM bhuriyashase namaH ..

AUM puNyavivardhanaaya namaH ..

AUM dharmaruupaaya namaH ..

AUM dhanaadhyakshaaya namaH ..

AUM dhanadaaya namaH ..

AUM dharmapalanaaya namaH ..

AUM sarvavedaarthatattvaGYaaya namaH ..

AUM sarvapadvinivaarakaaya namaH ..

AUM sarvapaapaprashamanaaya namaH ..

AUM svramatanugatamaraaya namaH ..

AUM R^igvedapaaragaaya namaH ..

AUM riksharashimargapracharavate

sadaana.ndaaya namaH ..

AUM satyasa.ndhaaya namaH ..

AUM satyasa.nkalpamanasaaya namaH ..

AUM sarvagamaGYaaya namaH ..

AUM sarvaGYaaya namaH ..

AUM sarvavedantavide namaH ..

AUM brahmaputraaya namaH ..

AUM brahmaNeshaaya namaH ..

AUM brahmavidyaavishaaradaaya namaH ..

AUM samaanaadhikanirbhuktaaya namaH ..

AUM sarvalokavasha.nvadaaya namaH ..

AUM sasuraasuraga.ndharvavanditaaya

satyabhaashhaNaaya namaH ..

AUM bR^ihaspataye namaH ..

AUM suracharyaaya namaH ..

AUM dayavate namaH ..

AUM shubhalakshaNaaya namaH ..

AUM lokatrayaagurave namaH ..

AUM shriimate namaH ..

AUM sarvagaaya namaH ..

AUM sarvato vibhave namaH ..

AUM sarveshaaya namaH ..

AUM sarvadatushhTaaya namaH ..

AUM sarvadaaya namaH ..

AUM sarvapuujitaaya namaH ..

 

  

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com