Make your own free website on Tripod.com

RAHU ASHTOTTARA SHTANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

AUM raahave namaH ..

AUM sau.nhikeyaaya namaH ..

AUM vidhuntudaaya namaH ..

AUM surashatrave namaH ..

AUM tamase namaH ..

AUM phaNine namaH ..

AUM gaargyanyaapa namaH ..

AUM surapye namaH ..

AUM nibajimutasa.nkaashaaya namaH ..

AUM chaturbhujava namaH ..

AUM khaN^gakheTakadhaariNe namaH ..

AUM varadaayakahastakaaya namaH ..

AUM shuulayudhaaya namaH ..

AUM meghavarNaaya namaH ..

AUM kR^ishhNadhvajapataakaavate namaH ..

AUM dakshiNashamukharathaaya namaH ..

AUM tiikshNada.nshhTakarallakaaya namaH ..

AUM shupokarasa.nsthaaya namaH ..

AUM gomedhaabharaNapriyaaya namaH ..

AUM mashapriyaaya namaH ..

AUM kashyaparshinandanaaya namaH ..

AUM bhujageshvaraaya namaH ..

AUM ulkapatayitre namaH ..

AUM shuuline namaH ..

AUM nidhiipaaya namaH ..

AUM kR^ishhNasarparaaje namaH ..

AUM vishajvalaavR^itaasyaaya ardhashariiraya namaH ..

AUM shatravapradaaya namaH ..

AUM ravindubhikaraaya namaH ..

AUM chhaayaasvaruupiNe namaH ..

AUM kaThinaa.ngakaaya namaH ..

AUM dvishachchhaatrachchhedakaaya namaH ..

AUM karallasyaaya namaH ..

AUM bhaya.nkaraaya namaH ..

AUM kruurakarmaNe namaH ..

AUM tamoruupaaya namaH ..

AUM shyaamaatmane namaH ..

AUM niilalohitaaya namaH ..

AUM kiritiNe namaH ..

AUM niilavasanaaya namaH ..

AUM sanisa.nntavartmagaaya namaH ..

AUM chaa.nDaalavarNaaya namaH ..

AUM ashvR^ikshabhavaaya namaH ..

AUM meshhabhavaaya namaH ..

AUM shanivatphaladaaya namaH ..

AUM shuuraaya namaH ..

AUM apasavyagataye namaH ..

AUM uparaagakagaaya namaH ..

AUM somasuuryachchhavivimardakaaya namaH ..

AUM niilapushhpavihaaraaya namaH ..

AUM grahashreshhThaaya namaH ..

AUM ashhTamagrahaaya namaH ..

AUM kaba.ndhamaatradehaaya namaH ..

AUM yatudhanakulodbhavaaya namaH ..

AUM govindavarapatraaya namaH ..

AUM devajaatipravishhTakaaya namaH ..

AUM kruuraaya namaH ..

AUM gharaaya namaH ..

AUM shanirmitraaya namaH ..

AUM shukramitraaya namaH ..

AUM agocharaaya namaH ..

AUM maNi ga.ngaasnaanadaatre namaH ..

AUM svagR^ihe pravaladhyadaaya namaH ..

AUM sadgR^ihe.anyabaladhR^ite namaH ..

AUM chaturthe maatR^inaashakaaya namaH ..

AUM chandrayukte chandalajati sihmajanmane

rajyadatre namaH ..

AUM mahaakayaaya namaH ..

AUM janmakartre namaH ..

AUM vidhuripave namaH ..

AUM maadakaGYaanadaaya namaH ..

AUM janmakanyaaraajyadaatre namaH ..

AUM janmahaanidaaya namaH ..

AUM navame pitR^ihantre namaH ..

AUM pa.nchame shokadaayakaaya namaH ..

AUM dhyune kalatrahantre namaH ..

AUM saptame kalahapradaaya namaH ..

AUM shashhThe vittadaatre namaH ..

AUM chaturthe vairadaayaka namaH ..

AUM navame paapadaatre namaH ..

AUM dashame shokadaayakaaya namaH ..

AUM aadau yashaH pradaatre namaH ..

AUM ante vairapradaayakaaya namaH ..

AUM kaalaatmane namaH ..

AUM gocharaacharaaya namaH ..

AUM ghane kakutpradaaya namaH ..

AUM pa.nchame ghishaNashR^i.ngadaaya namaH ..

AUM svarbhanave namaH ..

AUM baline namaH ..

AUM mahaasaukhyapradaayine namaH ..

AUM chandravairiNe namaH ..

AUM shashvataaya namaH ..

AUM surashatrave namaH ..

AUM paapagrahaaya namaH ..

AUM shambhavaaya namaH ..

AUM puujyakaaya namaH ..

AUM patirapuranaaya namaH ..

AUM paithinasakulodbhavaaya

bhaktarakshaaya namaH ..

AUM raahumuurtaye namaH ..

AUM sarvabhishhTaphalapradaaya namaH ..

AUM diirghaaya namaH ..

AUM kR^ishhNaaya namaH ..

AUM atanave namaH ..

AUM vishhNunetraraye namaH ..

AUM devaaya namaH ..

AUM daanavaaya namaH ..

  

   

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com