Make your own free website on Tripod.com

KETU ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

AUM ketave namaH ..

AUM sthulashirase namaH ..

AUM shiromantraaya namaH ..

AUM dhvajakrataye namaH ..

AUM navagrahayutaaya namaH ..

AUM si.nhikaasurigarbhasambhavaaya

mahaabhiitikaraaya namaH ..

AUM chitravarNaaya namaH ..

AUM shriipi.ngalakshakaaya namaH ..

AUM phulladhumasakashhaaya namaH ..

AUM tiikshNada.nshhTaaya namaH ..

AUM mahodaraaya namaH ..

AUM raktanetraaya namaH ..

AUM chitrakariNe namaH ..

AUM tivrakopaaya namaH ..

AUM mahaasuraaya namaH ..

AUM kruurakaNThaaya namaH ..

AUM krodhanidhaye namaH ..

AUM chhaayaagrahavishoshakaaya namaH ..

AUM antyagrahaaya namaH ..

AUM mahaashirshaaya namaH ..

AUM suuryaaraye namaH ..

AUM pushhpavadgraahiNe namaH ..

AUM varahastaaya namaH ..

AUM gadapanaye namaH ..

AUM chitravastradharaaya namaH ..

AUM chitradhvajapataakaaya namaH ..

AUM ghoraaya namaH ..

AUM chitrarathaaya namaH ..

AUM shikhine namaH ..

AUM kullutthabhakshakaaya namaH ..

AUM vaiduryabharaNaaya namaH ..

AUM utpatajanakaaya namaH ..

AUM shukramitraaya namaH ..

AUM mandasakhaaya namaH ..

AUM gadaadharaaya namaH ..

AUM nakapataye namaH ..

AUM antarvedishvaraaya namaH ..

AUM jaiminigotrajaaya namaH ..

AUM chitraguptaatmane namaH ..

AUM dakshiNaukhaaya namaH ..

AUM mukundavarapatraaya namaH ..

AUM mahaasurakulodbhavaaya namaH ..

AUM ghanavarNaaya namaH ..

AUM lambadevaaya namaH ..

AUM mR^ityuputraaya namaH ..

AUM utpaataruupadhaariNe namaH ..

AUM adR^ishyaaya namaH ..

AUM kaalaagnisannibhaaya namaH ..

AUM nR^ipiiDaaya namaH ..

AUM gR^ihakaariNe namaH ..

AUM sarvopadravavarakaaya namaH ..

AUM chitraprasutaaya namaH ..

AUM analaaya namaH ..

AUM sarvavyaadhivinaashakaaya namaH ..

AUM apasavyaprachariNe namaH ..

AUM navame paapadaayakaaya namaH ..

AUM pa.nchame shokadaaya namaH ..

AUM uparaagakhechagaaya namaH ..

AUM atipurushhakarmaNe namaH ..

AUM turiiye sukhapradaaya namaH ..

AUM tR^itiye vairadaaya namaH ..

AUM paapagrahaaya namaH ..

AUM sphatakakarakaaya namaH ..

AUM praNanaathaaya namaH ..

AUM pa.nchame shriimakarakaaya namaH ..

AUM dvitiiye asphuTava.ndaatre namaH ..

AUM vishakulitavaktakaaya namaH ..

AUM kaamaruupiNe namaH ..

AUM si.nhadantaaya namaH ..

AUM kushedhmapriyaaya namaH ..

AUM chaturthe maatR^inaashaaya namaH ..

AUM navame pitR^inaashakaaya namaH ..

AUM antye vairapradaaya namaH ..

AUM sutaanandaMnidhanakaaya namaH ..

AUM sarpakshijataaya namaH ..

AUM ana.ngaaya namaH ..

AUM karmaraashyudbhavaaya namaH ..

AUM upante kirtidaaya namaH ..

AUM saptamekalahapradaaya namaH ..

AUM ashhTame vyaadhikartre namaH ..

AUM dhane bahusukhapradaaya namaH ..

AUM janane rogadaaya namaH ..

AUM uurdhvamuurdhajaaya namaH ..

AUM grahanayakaaya namaH ..

AUM paapadyashhTaye namaH ..

AUM khecharaaya namaH ..

AUM shambhavaaya namaH ..

AUM asheshhapujitaaya namaH ..

AUM shashvataaya namaH ..

AUM naTaaya namaH ..

AUM shubhaashubhaphalapradaaya namaH ..

AUM dhuumraaya namaH ..

AUM sudhapayine namaH ..

AUM ajitaaya namaH ..

AUM bhaktavatsalaaya namaH ..

AUM si.nhaasanaaya namaH ..

AUM ketumuurtaye namaH ..

AUM ravindudyutinaashakaaya namaH ..

AUM amaraaya namaH ..

AUM piiDakaaya namaH ..

AUM amartya namaH ..

AUM vishhNudR^ishhTaaya namaH ..

AUM asureshvaraaya namaH ..

AUM bhaktarakshaaya namaH ..

AUM vaichitryakapaTasyandanaaya namaH ..

AUM vichitraphaladaayine namaH ..

AUM bhaktaabhishhTaphalapradaaya namaH ..

 

  

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com