Make your own free website on Tripod.com

AYYAPPA STOTRAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

aruNodaya sa.nkAshaM nIlaku.nDala dhAriNIm |
nIlAMbaradharaM devaM va.ndehaM brahmana.ndanam ||
chApabANaM vAmahasteraupyavItraM cha dakShiNe |
vilasatku.nDala dharaM va.ndehaM viShNuna.ndanam ||
vyAghrArUDhaMraktanetraM svarNamAlA vibhUShaNam |
vIrapaTTadharaM ghoraM va.ndehaM shaMbhuna.ndanam ||
ki.nkiNyoDyANa bhUteshaM pUrNacha.ndra nibhAnanam |
kirAvarUpa shAstAraM va.ndehaM pA.nDyana.ndanam ||
bhUta bhetAla sa.nsevyaM kA.nchanAdri nivAsinam |
maNika.nTha mitikhyAtaM va.ndehaM shaktina.ndanam ||


 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com