Make your own free website on Tripod.com

SUBRAMANYA ASHTAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

he svAminAtha! karuNAkara! dInaba.ndho!
shrI pArvatIsumukhapa.nkajapadmaba.ndo!
shrIshAdidevagaNapUjitapAdapadma!
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 1
devAdhidevasuta! devagaNAdhinAtha!
deve.ndrava.ndyamR^idupa.nkajama.njupAda!
devarShinAradamunI.ndrasugItakIrte!
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 2
nityAnnadAnaniratAkhilarogahArin!
tasmAtrpadAnaparipUritabhaktakAma!
shrutyAgamapraNavavAchchanijasvarUpa!
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 3
krau.nchAmare.ndramadakha.nDanashaktishUla!
pAshAdishastraparima.nDitadivpANe!
shrI ku.nDalIshadhR^itatu.nDashikI.ndravAha!
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 4
devAdhideva!rathama.nDalamadhyavedya!
shUraM nimatya sukoTibhirIDyamAna!
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 5
hArAdiratnamaNiyuktatakirITahAra!
keyUraku.nDalalasatkavachAbhirAma!
he vIra! tArakajayAmarabR^i.ndava.ndya!
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 6
sa.nchAkSharAdimanumantitagAN^gatoyaiM|
pa.nchamR^itaiH pramudite.ndramukhairmunI.ndaiM|
paTTAbhiShikta! hariyukta! parAsanAtha!
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 7
shrIkArtikeya! karuNAmR^itapUrNadR^iShTyA!
kAmAdirogakaluShIkR^itaduShTachittam!
siktyA tu mA mava kalAdharakA.ntakAntA
vallIsanAtha! mama dehi karAvalaMbam. 8
subrahmaNyAShTakaM puNyaM ye paThanti dvijottamAH!
te sarve mukti mAyA nti subrahmaNyaprasAdataH.
subrahmaNyaShTaka midaM prAtarutthAya yaH paThet|
koTijanamakR^itaM pApaM tatkShaNA deva nashyati. 9

 

  

  

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com