Make your own free website on Tripod.com

FOOD PRAYER

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 Brahma Arpanam Brahma Havir
Brahmangnau Bramana Hutam
Brahmai Va Tena Gantavyam
Brahma Karma Samadhina
Aham Vaishvanaro Bhoothva
Praaninaam Dehamasritah
Prana Apana Sama Yuktah
Pachamyannam Chaturvidham
Shan'ti Shan'ti Shan'ti

 

 

Enter supporting content here

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com