Make your own free website on Tripod.com

VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,
Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,
Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,
Nmo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,
Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.

Yasya smarana Mathrena, Janma Samsara bandhanath.
Vimuchayate Nama Tasmai , Vishnave Prabha Vishnave
OM Namo Vishnave Prabha Vishnave

Shri Vaisampayana Uvacha:
Shrutva dharmaneshena , Pavanani cha Sarvasha,
Yudishtra santhanavam Puneravabhya Bhashata

Yudishtra Uvacha:
Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,
Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha
Kim Japan Muchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat

Bheeshma Uvacha:
Jagat Prabhum devadevam Anantham Purushottamam,
Stuvan nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,
Tameva charchayan nityam, Bhaktya purushamavyayam,
Dhyayan sthuvan namasyancha yajamanasthameva cha,
Anadi nidhanam vishnum sarva loka Maheswaram
Lokadyaksham stuvannityam Sarva dukkhago bhaved,
Brahmanyam sarva dharmagnam Lokanam keerthi vardhanam,
Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha bhavodbhavam
Aeshame sarva dharmanam dharmadhika tamo matha,
Yad bhaktyo pundarikaksham Stuvyr-archanayr-nara sada,
Paramam yo mahatteja, paramam yo mahattapa
Paramam yo mahad brahma paramam ya parayanam
Pavithranam Pavithram yo mangalanam cha mangalam,
Dhaivatham devathanam cha bhootanam yo vya pitha
Yatha sarvani bhoothani bhavandyathi yugagame
Yasmincha pralayam yanthi punareve yuga kshaye
Tasya Loka pradhanasya Jagannatathasya bhoopathe
Vishno nama sahasram me Srunu papa bhayapaham

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Muni
Chando aunustup stada devo bhagawan devaki sutha
Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir devaki nandana
Trisama hridayam tasya santhyarthe viniyujyade
Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha vishnun Maheswaram
Aneka Roopa Daityantham Namami purushottamam

DHYANAM
Ksheerodanvath pradese suchimani vilasad saikathe Maukthikanam
Malaklupthasanastha Spatikamani nibhai maukthiker mandithanga
Shubrai-rabrai-rathabrai ruparivirachitai muktha peeyusha varshai
Anandi na puniyadari nalina Gadha sankapanir Mukunda

Bhoo padau yasya nabhi r viyadasu ranila schandra suryaau cha nether
Karnavasasiro dhaumugamabhi dhahano yasya vasteyamabhdhi
Anthastham yasya viswam sura nara khaga go bhogi gandharva dhaityai,
Chitram ram ramyathe tham thribhuvana vapusham vishnumeesam namami

Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,
Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam
Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam
Vande vishnum bava bhayaharam sava lokaika nadham

Megha syamam Peetha kouseys vasam Srivatsangam Kausthuboth bhasithangam
Punyopetham pundareekayathaksham Vishnum vande sarva lokaika natham

Sasanga chakram sakerita kundalam sappeethavastram saraseruhekshanam,
Sahara vaksha sthala shobhi kousthubham namai Vishnum sirasa chaturbhujam

Chayayam Parijatasys hemasimhasanopari,
Aseenamam budha syama Mayathakashamalangrutham,
Chandranana chathurbahum sreevatsangitha vakshasam,
Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye.

 

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com