Make your own free website on Tripod.com

LAXMI ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

om sreem prakruthyai namaha
om vikruthyai namaha
om vidhyayai namaha
om sarva bhootha hitha pradhayai namaha
om shradhayai namaha
om vibhuthyai namaha
om surabhyai namaha
om paramatmikhayai namaha
om vaache namaha
om padmalayayai namaha
om padmayai namaha
om shuchaye namaha
om svahayai namaha
om svadhayai namaha
om sudhayai namaha
om dhanyayai namaha
om hiranmayai namaha
om sreem laxmyai namaha
om nithya pushtayai namaha
om vibha varyai namaha
om adithyai namaha
om dithyai namaha
om deepthayai namaha
om vasudhayai namaha
om vasudharinyai namaha
om kamalyai namaha
om kaanthayai namaha
om kaamakshmai namaha
om krodha sambhavayai namaha
om anugraha pradhayai namaha
om budhayai namaha
om anaghayai namaha
om hari vallabhayai namaha
om amruthayai namaha
om sreem ashokayai namaha
om deepthayai namaha
om loka shoka vinashinyai namaha
om darma nilayayai namaha
om karunayai namaha
om loka mathre namaha
om padma priyayai namaha
om padma hastayai namaha
om padmakshai namaha
om padma sundaryai namaha
om padmodbhavayai namaha
om padma mukhyai namaha
om padma nabha priyayai namaha
om ramaayai namaha
om padma maala dharayai namaha
om devyai namaha
om padminyai namaha
om padma gandhinayai namaha
om punya gandhayai namaha
om suprasannayai namaha
om prasadabhi mukhyai namaha
om sreem prabhayai namaha
om chandra vadanayai namaha
om chandrayai namaha
om chandra sahodaryai namaha
om chaturbhujayai namaha
om chandra roopayai namaha
om indiraayai namaha
om indhu sheetalayai namaha
om ahladha jananyai namaha
om pushtyai namaha
om shivayai namaha
om shiva karyai namaha
om sathyai namaha
om vimalayai namaha
om vishwa jananyai namaha
om thushtaye namaha
om daridrya nashinyai namaha
om vasundarayai namaha
om preethi pushkarinyai namaha
om shanthayai namaha
om shukla malyambaraayai namaha
om sreem sreeyai namaha
om bhaskaryai namaha
om bilva nilayayai namaha
om vara rohayai namaha
om yashasvinyai namaha
om udarangayai namaha
om harinyai namaha
om hema malinyai namaha
om dhana danya karyai namaha
om sidhaye namaha
om srainya soumyayai namaha
om shubha pradhayai namaha
om nrupa veshma gatha nandayai namaha
om vara laxmyai namaha
om vasu pradayai namaha
om shubhayai namaha
om sreem hiranya prakaryai namaha
om samudra tanayayai namaha
om jayaayai namaha
om mangalayai namaha
om devyai namaha
om vishnu vakshasthala sthitha yai namaha
om vishnu pathnai namaha
om prasannakshai namaha
om narayana samashrithayai namaha
om daridrya dwamsinyai namaha
om sarvopadrava varinyai namaha
om nava durgayai namaha
om maha kaalyai namaha
om brahma vishnu shivatmikayai namaha
om thrikaala gnana sampannayai namaha
om bhuvaneshwaryai namaha

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com