Make your own free website on Tripod.com

SHANI ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS
Om Shanai-shcharayai namah
Om Shantaya namah
Om Sarvaa-beeshta-pradaeine namah
Om Sharanyaya namah
Om Varenyaya namah
Om Sarve-shaya namah
Om Soumyaya namah
Om Suravandyaya namah
Om Suraloka-viharine namah
Om Sukha-sanapa-vishtaya namah
Om Sundaraya namah
Om Ghanaya namah
Om Ghana-rupaya namah
Om Ghana-bharana-dharine namah
Om Ghana-sara-vilepaya namah
Om Khadyo-taya namah
Om Mandaya namah
Om Manda-cheshtaya namah
Om Maha-neeya-gunatmane namah
Om Martya-pavana-padaya namah
Om Maheshaya namah
Om Chhaya-putraya namah
Om Sharvaya namah
Om Sara-tuneera-dharine namah
Om Chara-sdhira-svabhavaya namah
Om Chancha-laya namah
Om Neela-varnaya namah
Om Nityaya namah
Om Neelaa-mjana-nibhaya namah
Om Neelaa-mbara-vibhushaya namah
Om Nishcha-laya namah
Om Vedyaya namah
Om Vidhi-rupaya namah
Om Virodha-dhara-bhumaye namah
Om Veda-spada-svabha-vaya namah
Om Vajra-dehaya namah
Om Vairagya-daya namah
Om Veeraya namah
Om Veeta-roga-bhayaya namah
Om Vipatparampa-reshaya namah
Om Vishva-vandyaya namah
Om Grudhra-vahaya namah
Om Gudaya namah
Om Kurmamgaya namah
Om Kurupine namah
Om Kutsi-taya namah
Om Gunadyaya namah
Om Gocha-raya namah
Om Avidya-mula-nashaya namah
Om Vidya-vidya-svarupine namah
Om Aayushya-karanaya namah
Om Aapadu-dhartre namah
Om Vishnu-bhaktaya namah
Om Vashine namah
Om Vividha-gama-vedine namah
Om Vidhi-stutyaya namah
Om Vandyaya namah
Om Virupakshaya namah
Om Varishtaya namah
Om Garishtaya namah
Om Vajramku-shadharaya namah
Om Varada-bhaya-hastaya namah
Om Vaamanaya namah
Om Jyeshta-patnee-sametaya namah
Om Shreshtaya namah
Om Amita-bhashine namah
Om Kashtou-ghana-shakaya namah
Om Aarya-pushti-daya namah
Om Stutyaya namah
Om Stotra-gamyaya namah
Om Bhakti-vashyaya namah
Om Bhanave namah
Om Bhanu-putraya namah
Om Bhavyaya namah
Om Paavanaya namah
Om Dhanurmamdala-samsthaya namah
Om Dhanadaya namah
Om Dhanushmate namah
Om Tanu-prakasha-dehaya namah
Om Tamasaya namah
Om Ashesha-jana-vandyaya namah
Om Vishesha-phaladaeine namah
Om Vashi-kruta-janeshaya namah
Om Pashunampataye namah
Om Khecharaya namah
Om Khageshaya namah
Om Ghana-neelaambaraya namah
Om Katinya-manasaya namah
Om Aarya-gana-stutyaya namah
Om Neelachatraya namah
Om Nityaya namah
Om Nirgunaya namah
Om Gunatmane namah
Om Niramayaya namah
Om Vindyaya namah
Om Vanda-neeyaya namah
Om Deeraya namah
Om Devya-dehaya namah
Om Deenarti-haranaya namah
Om Dainya-nashakaraya namah
Om Aarya-jana-ganyaya namah
Om Kruraya namah
Om Krura-cheshtaya namah
Om Kama-krodha-karaya namah
Om Kalatra-putra-shatrutva-karanaya namah
Om Pari-poshita-bhaktaya namah
Om Pari-bheeti-haraya namah
Om Bhakta-sangha-mano-bheeshta-phaladaya namah

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com