Make your own free website on Tripod.com

MADURASHTAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

adharaM madhuraM vadanaM madhuraM

nayanaM madhuraM hasitaM madhuram |

h.rdayaM madhuraM gamanaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 1 ||

 

vacanaM madhuraM caritaM madhuraM

vasanaM madhuraM valitaM madhuram |

calitaM madhuraM bhramitaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 2 ||

 

veNurmadhuro reNurmadhuraH

pANirmadhuraH pAdau madhurau |

n.rtyaM madhuraM sakhyaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 3 ||

 

gItaM madhuraM pItaM madhuraM

bhuktaM madhuraM suptaM madhuram |

rUpaM madhuraM tilakaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 4 ||

 

karaNaM madhuraM taraNaM madhuraM

haraNaM madhuraM ramaNaM madhuram |

vamitaM madhuraM shamitaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 5 ||

 

gu~njA madhurA bAlA madhurA

yamunA madhurA vIcI madhurA |

salilaM madhuraM kamalaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 6 ||

 

gopI madhurA lIlA madhurA

yuktaM madhuraM muktaM madhuram |

d.rShTaM madhuraM shiShTaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 7 ||

 

gopA madhurA gAvo madhurA

yaShTirmadhurA s.rShTirmadhurA |

dalitaM madhuraM phalitaM madhuraM

madhurAdhipaterakhilaM madhuram || 8 ||

 

iti shrImad vallabhAcAryaviracitaM

madhurAShTakaM saMpUrNam

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com