Make your own free website on Tripod.com

PALM MANTRAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

Karaagre vasate Laxmih,
Karamoole Saraswati,
Karamadhye tu Govindah.
Prabhaate karadarshanam
or
Karaagre Vasate Laxmih
Karmadhye Saraswati
Karmooley tu Govinda
Prabhaate karadarshanam

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com