Make your own free website on Tripod.com

NARAYANA KAVACHAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

Om Hareer vida-dhyaan mama sarva rakshaam

Nyastaangni padmah patgendra prishtey

Daraari charmaasi gadeshu chaapo

Paashaan dadhaanoshta gunoshta vaahu

Jaleshu maam rakshatu matsya murtir

Yaado ganebhyo varunasya paashaat

Sthaleshu maaya vatu vaamano vyaat

Trivikramaha khevatu vishwaroopaha

Durgeshu atavyaaji mukhaadishu Prabhu

Paayaan Nrasimho asurayoothpaarih

Vimunchato yasya mahaat haasam

Disho vinedur nyapatanshcha garbhaah

Rakshatvasao Maadhvani yagnakalpah

Svadanshtrayo nneet dhavo varaaha

Ramo adrikuteshu atha vipravaase

Sa Laxmano avyaad Bharataagrajo smaan

Maam ugra dharmaad akhilaat pramaadaat

Naaraayanah paatu narashcha haasaat

Dattastu ayogaat atha yognaatha

Paayaad Gunesha Kapilaha karmabandhaat

Sanat Kumaro avatu kaamdevaad

Haya sheershaa maam pathi devahelnaat

Devarishi varyaha purushaarcha naantaraat

Koormo Hareer maam niryaa dasheshaat

Dhanvantarir Bhagwan paatu apathyaad

Dwandwaad bhayaad Rishabho nirjitaatmaa

Yagnashcha lokaa davtaad janaantaad

Balo ganaat krodha vashaa daheendraha

Dvaipaayano Bhagwaan aprabodhaad

Budhastu Paakhand Ganaat Pramaadaat

Kalkih kaley kaalmalaat prapaatu dharmaa-vanaayo rukrutaa vataaraha

Maam Keshavo gadayaa praata ravyaad

Govind aasangava Maatra venu

Naraayanah praahna udaatta Shaktir madhyam diney Vishnu ravindra paanihi

Devo aparaahney madhuhogra dhanvaa

Saayam tridhaama vatu Madhavo maam

Doshey Rishikesha utaardha raatrey

Nisheetha eko avatu Padmanaabhah

Shreevatsa dhaama para-raatra Eeshah

Pratyoosha Eesho asidharo Janaardanaha

Daamodaro avyaada nu sandhyam prabhatey

Vishweshwaro Bhagwan kaalmurtih

Chakram Yugaantaanal tigmanemi

Bhramat samantaad Bhagavat prayuktam

Dandhagdhee dandagdhya arisainya maashu

Kaksham yathaa vaata sakho hutaashah

Gadey shani sparshan visphulindey

Nishpindee nishpindhya ajita priyaasi

Kooshmanda vainaayaka yaksha raksho

Bhoota grahaam schoornaya schoornaya reen

Tvam yaatu dhaana pramatha preta maatru

Pishaacha vipra graha ghora drishteen

Darendra vidraavaya Krishna poorito

Bheema svanorarer rdyaani kampayan

Tvam tigmadhaara Sivaraari sainya

Meesha prayukto mama chhindi chhindi

Chakshoom shi charman chhat chandra chhaadaya

Dwishaam aghonaam hara paapa chakshushaam

Yanno bhayam grahebhyo bhoot

Ketubhyo nrubhya eva cha

Sareesru pebhyo damshthrubhyo bhootebhyo hobhya eva va

Sarvaani etaani Bhagwan naam roopaastra keertanaat

prayaantu sankshayam sadyo ye naha shreyah prateepaka

Garudo Bhagwaan stotra stobha rachhando mayaha prabhuh

Rakshatva shesha kruchhebhyo vishwaksenaha svanaamabhi

Sarvaa padbhyo Hareer naama roopa yaanaayu dhaani naha

Budhi indriya manah praanaan

Paantu paarshad Bhooshanaaha

Yathaa hi Bhagwaaneva vastutaha sadasachayat

Satyenaa nena naha sarve yaantu naashamupadra vaaha

Yathei kaatmya nubhaavaanaam vikalpa rahitaha svayam

Bhooshnaa yudha lingaakhyaa dhatey shakteeh svamaayaya

Teneiva satyamaanena sarvagyo Bhagwan Hareeh

Paatu sarvai svaroopairna sadaa sarvatra sarvagaha

Vidikshu dikshu urdhwa madhaha samantaad

Antar baahir Bhagwaan Narasimhaha

Prahaapayan loka bhayan svanena

Svatejasaa grasta samasta tejaaha

 

Do complete the above prayer by chanting HARAYE NAMAH three times, as that corrects whichever words may have been mispronounced or any other mistake that may have been committed during the chant.

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com