Make your own free website on Tripod.com

ANJANEYA SAHASRANAMA STOTRAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

.. shriiH..

Shri Anjaneya or Hanuman Stotra of 1000 Names##

.. shrii A~njaneya sahasranAmastotram.h ..

udyadaaditya sa.nkaashaM udaara bhuja vikramam.h .

kandarpa koTi laavaNyaM sarva vidyaa vishaaradam.h ..

shrii raama hR^idayaana.ndaM bhakta kalpa mahiiruham.h .

abhayaM varadaM dorbhyaaM kalaye maarutaatmajam.h ..

atha sahasranaama stotram.h .

hanumaan.h shrii prado vaayu putro rudro anagho ajaraH .

amR^ityur.h viiraviirashcha graamaavaaso janaashrayaH .. 1..

dhanado nirguNaH shuuro viiro nidhipatir.h muniH .

pingaaxo varado vaagmii siitaa shoka vinaashakaH .. 2..

shivaH sharvaH paro avyakto vyaktaavyakto dharaadharaH .

pingakeshaH pingaromaa shrutigamyaH sanaatanaH .. 3..

anaadirbhagavaan.h devo vishva hetur.h niraashrayaH .

aarogyakartaa vishvesho vishvanaatho hariishvaraH .. 4..

bhargo raamo raama bhaktaH kalyaaNaH prakR^iti sthiraH .

vishvambharo vishvamuurtiH vishvaakaarashcha vishvapaaH .. 5..

vishvaatmaa vishvasevyo atha vishvo vishvaharo raviH .

vishvacheshhTo vishvagamyo vishvadhyeyaH kalaadharaH .. 6..

plava.ngamaH kapishreshhTo vedavedyo vanecharaH .

baalo vR^iddho yuvaa tattvaM tattvagamyaH sukho hyajaH .. 7..

anjanaasuunuravyagro graama khyaato dharaadharaH .

bhuurbhuvassvarmaharloko jano lokastapo avyayaH .. 8..

satyaM omkaara gamyashcha praNavo vyaapako amalaH .

shivo dharma pratishhThaataa raameshhTaH phalguNapriyaH .. 9..

goshhpadiikR^itavaariishaH puurNakaamo dharaapatiH .

raxoghnaH puNDariikaaxaH sharaNaagatavatsalaH .. 10..

jaanakii praaNa daataa cha raxaH praaNaapahaarakaH .

puurNasattvaH piitavaasaa divaakara samaprabhaH .. 11..

droNahartaa shaktinetaa shakti raaxasa maarakaH .

axaghno raamaduutashcha shaakinii jiiva haarakaH .. 12..

bhubhukaara hataaraatirdushhTa garva pramardanaH .

hetuH sahetuH pra.nshushcha vishvabhartaa jagadguruH .. 13..

jagattraataa jagannatho jagadiisho janeshvaraH .

jagatpitaa hariH shriisho garuDasmayabha.njanaH .. 14..

paarthadhvajo vaayusuto amita puchchho amita prabhaH .

brahma puchchhaM parabrahmaapuchchho raameshhTa eva cha .. 15..

sugriivaadi yuto GYaanii vaanaro vaanareshvaraH .

kalpasthaayii chira.njiivii prasannashcha sadaa shivaH .. 16..

sannatiH sadgatiH bhukti muktidaH kiirti daayakaH .

kiirtiH kiirtipradashchaiva samudraH shriipradaH shivaH .. 17..

udadhikramaNo devaH sa.nsaara bhaya naashanaH .

vaardhi ba.ndhanakR^id.h vishva jetaa vishva pratishhThitaH .. 18..

la.nkaariH kaalapurushho la.nkesha gR^iha bha.njanaH .

bhuutaavaaso vaasudevo vasustribhuvaneshvaraH .. 19..

shriiraamaduutaH kR^ishhNashcha la.nkaapraasaadabha.njakaH .

kR^ishhNaH kR^ishhNa stutaH shaantaH shaantido vishvapaavanaH .. 20..

vishva bhoktaa cha maaraghno brahmachaarii jitendriyaH .

uurdhvago laangulii maali laanguula hata raaxasaH .. 21..

samiira tanujo viiro viiramaaro jayapradaH .

jaganmangaladaH puNyaH puNya shravaNa kiirtanaH .. 22..

puNyakiirtiH puNya gatirjagatpaavana paavanaH .

devesho jitamaarashcha raama bhakti vidhaayakaH .. 23..

dhyaataa dhyeyo bhagaH saaxii cheta chaitanya vigrahaH .

JNaanadaH praaNadaH praaNo jagatpraaNaH samiiraNaH .. 24..

vibhiishhaNa priyaH shuuraH pippalaayana siddhidaH .

suhR^it.h siddhaashrayaH kaalaH kaala bhaxaka bha.njanaH .. 25..

la.nkesha nidhanaH sthaayii la.nkaa daahaka iishvaraH .

chandra suurya agni netrashcha kaalaagniH pralayaantakaH .. 26..

kapilaH kapiishaH puNyaraashiH dvaadasha raashigaH .

sarvaashrayo aprameyatmaa revatyaadi nivaarakaH .. 27..

laxmaNa praaNadaataa cha siitaa jiivana hetukaH .

raamadhyeyo hR^ishhiikesho vishhNu bhakto jaTii balii .. 28..

devaaridarpahaa hotaa kartaa hartaa jagatprabhuH .

nagara graama paalashcha shuddho buddho nirantaraH .. 29..

nira.njano nirvikalpo guNaatiito bhaya.nkaraH .

hanumaa.nshcha duraaraadhyaH tapassaadhyo maheshvaraH .. 30..

jaanakii ghanashokotthataapahartaa paraatparaH .

vaaDaMbhyaH sadasadruupaH kaaraNaM prakR^iteH paraH .. 31..

bhaagyado nirmalo netaa puchchha la.nkaa vidaahakaH .

puchchhabaddho yaatudhaano yaatudhaana ripupriyaH .. 32..

chaayaapahaarI bhuutesho lokesha sadgati pradaH .

plava.ngameshvaraH krodhaH krodha sa.nraktalochanaH .. 33..

krodha hartaa taapa hartaa bhaaktaabhaya varapradaH.

bhaktaanukaMpii vishveshaH puruhuutaH pura.ndaraH .. 34..

agnirvibhaavasurbhaasvaan.h yamo nishhkR^itirevacha .

varuNo vaayugatimaan.h vaayuH kaubera iishvaraH .. 35..

ravishchandraH kujaH saumyo guruH kAvyaH shanaishvaraH .

rAhuH keturmaruddhAtA dhartA hartA samIrajaH .. 36..

mashakiikR^ita devaari daityaariH madhusuudanaH .

kaamaH kapiH kaamapaalaH kapilo vishva jiivanaH .. 37..

bhaagiirathii padaaMbhojaH setuba.ndha vishaaradaH .

svaahaa svadhaa haviH kavyaM havyavaaha prakaashakaH .. 38..

svaprakaasho mahaaviiro laghushcha amita vikramaH .

praDiinoDDiinagatimaan.h sadgatiH purushhottamaH .. 39..

jagadaatmaa jagadhyonirjagada.nto hyana.ntakaH .

vipaapmaa nishhkala.nkashcha mahaan.h madaha.nkR^itiH .. 40..

khaM vaayuH pR^ithvii hyaapo vahnirdikpaala eva cha .

xetraGYaH xetra paalashcha palvaliikR^ita saagaraH .. 41..

hiraNmayaH puraaNashcha khecharo bhucharo manuH .

hiraNyagarbhaH suutraatmaa raajaraajo vishaaMpatiH .. 42..

vedaa.nta vedyo udgiitho vedaveda.nga paaragaH .

prati graamasthitaH saadhyaH sphuurti daata guNaakaraH .. 43..

naxatra maalii bhuutaatmaa surabhiH kalpa paadapaH .

chintaa maNirguNanidhiH prajaa patiranuttamaH .. 44..

puNyashlokaH puraaraatirjyotishhmaan.h sharvariipatiH .

kilikilyaaravatrastapretabhuutapishaachakaH .. 45..

ruNatraya haraH suuxmaH stuulaH sarvagatiH pumaan.h .

apasmaara haraH smartaa shR^itirgaathaa smR^itirmanuH .. 46..

svarga dvaaraM prajaa dvaaraM moxa dvaaraM kapiishvaraH .

naada ruupaH para brahma brahma brahma puraatanaH .. 47..

eko naiko janaH shuklaH svayaM jyotirnaakulaH .

jyotiH jyotiranaadishcha saattviko raajasattamaH .. 48..

tamo hartaa niraalaMbo niraakaaro guNaakaraH .

guNaashrayo guNamayo bR^ihatkaayo bR^ihadyashaH .. 49..

bR^ihaddhanur.h bR^ihatpaado bR^ihan.hmuurdhaa bR^ihatsvanaH .

bR^ihat.h karNo bR^ihannaaso bR^ihannetro bR^ihatgalaH .. 50..

bR^ihadhyantro bR^ihatcheshhTo bR^ihat.h puchchho bR^ihat.h karaH .

bR^ihatgatirbR^ihatsevyo bR^ihalloka phalapradaH ..51..

bR^ihachchhaktirbR^ihadvaa.nchhaa phalado bR^ihadiishvaraH .

bR^ihalloka nuto drashhTaa vidyaa daata jagad.h guruH .. 52..

devaachaaryaH satya vaadii brahma vaadii kalaadharaH .

sapta paataalagaamii cha malayaachala sa.nshrayaH .. 53..

uttaraashaasthitaH shriido divya aushhadhi vashaH khagaH .

shaakhaamR^igaH kapiindrashcha puraaNaH shruti sa.ncharaH .. 54..

chaturo braahmaNo yogii yogagamyaH paraatparaH .

anadi nidhano vyaaso vaikuNThaH pR^ithvii patiH .. 55..

paraajito jitaaraatiH sadaanandashcha iishitaa .

gopaalo gopatirgoptaa kaliH kaalaH paraatparaH .. 56..

manovegii sadaa yogii sa.nsaara bhaya naashanaH .

tattva daataa cha tattvaGYastattvaM tattva prakaashakaH .. 57..

shuddho buddho nityamukto bhakta raajo jayapradaH .

pralayo amita maayashcha maayaatiito vimatsaraH .. 58..

maayaa nirjita raxaashcha maayaa nirmita vishhTapaH .

maayaashrayashcha nirlepo maayaa nirva.nchakaH sukhaH .. 59..

sukhii sukhaprado naago maheshakR^ita sa.nstavaH .

maheshvaraH satyasa.ndhaH sharabhaH kali paavanaH .. 60..

raso rasaGYaH sammanastapaschaxushcha bhairavaH .

ghraaNo gandhaH sparshanaM cha sparsho aha.nkaaramaanadaH .. 61..

neti neti gamyashcha vaikuNTha bhajana priyaH .

giriisho girijaa kaanto duurvaasaaH kavira.ngiraaH .. 62..

bhR^igurvasishhTashcha yavanastumbururnaarado amalaH .

vishva xetraM vishva biijaM vishva netrashcha vishvagaH .. 63..

yaajako yajamaanashcha paavakaH pitarastathaa .

shraddha buddhiH xamaa tandraa mantro mantrayutaH svaraH .. 64..

raajendro bhuupatii ruNDa maalii sa.nsaara saarathiH .

nityaH saMpuurNa kaamashcha bhakta kaamadhuguttamaH .. 65..

gaNapaH kiishapo bhraataa pitaa maataa cha maarutiH .

sahasra shiirshhaa purushhaH sahasraaxaH sahasrapaat.h .. 66..

kaamajit.h kaama dahanaH kaamaH kaamya phala pradaH .

mudraahaarii raaxasaghnaH xiti bhaara haro balaH .. 67..

nakha da.nshhTra yudho vishhNu bhakto abhaya vara pradaH .

darpahaa darpado dR^iptaH shata muurtiramuurtimaan.h .. 68..

mahaa nidhirmahaa bhogo mahaa bhaago mahaarthadaH .

mahaakaaro mahaa yogii mahaa tejaa mahaa dyutiH .. 69..

mahaa karmaa mahaa naado mahaa mantro mahaa matiH .

mahaashayo mahodaaro mahaadevaatmako vibhuH .. 70..

rudra karmaa kR^ita karmaa ratna naabhaH kR^itaagamaH .

ambhodhi la.nghanaH si.nho nityo dharmaH pramodanaH .. 71..

jitaamitro jayaH sama vijayo vaayu vaahanaH .

jiiva daata sahasraa.nshurmukundo bhuuri daxiNaH .. 72..

siddharthaH siddhidaH siddha sa.nkalpaH siddhi hetukaH .

sapta paataalacharaNaH saptarshhi gaNa vanditaH .. 73..

saptaabdhi la.nghano viiraH sapta dviiporumaNDalaH .

saptaa.nga raajya sukhadaH sapta maatR^i nishevitaH .. 74..

sapta lokaika mukuTaH sapta hotaa svaraashrayaH .

saptachchhando nidhiH saptachchhandaH sapta janaashrayaH .. 75..

sapta saamopagiitashcha sapta paatala sa.nshrayaH .

medhaavii kiirtidaH shoka haarii daurbhagya naashanaH .. 76..

sarva vashyakaro garbha doshhaghnaH putrapautradaH .

prativaadi mukhastaMbhii tushhTachittaH prasaadanaH .. 77..

paraabhichaarashamano duHkhaghno ba.ndha moxadaH .

nava dvaara puraadhaaro nava dvaara niketanaH .. 78..

nara naaraayaNa stutyo naranaatho maheshvaraH .

mekhalii kavachii khad.hgii bhraajishhNurjishhNusaarathiH .. 79..

bahu yojana vistiirNa puchchhaH puchchha hataasuraH .

dushhTagraha niha.ntaa cha pishaacha graha ghaatakaH .. 80..

baala graha vinaashii cha dharmo netaa kR^ipakaraH .

ugrakR^ityashchogravega ugra netraH shata kratuH .. 81..

shata manyustutaH stutyaH stutiH stotaa mahaa balaH .

samagra guNashaalii cha vyagro raxo vinaashakaH .. 82..

raxoghna hasto brahmeshaH shriidharo bhakta vatsalaH .

megha naado megha ruupo megha vR^ishhTi nivaarakaH .. 83..

megha jiivana hetushcha megha shyaamaH paraatmakaH .

samiira tanayo bodhha tattva vidyaa vishaaradaH .. 84..

amogho amoghahR^ishhTishcha ishhTado anishhTa naashanaH .

artho anarthaapahaarii cha samartho raama sevakaH .. 85..

arthii dhanyo asuraaraatiH puNDariikaaxa aatmabhuuH .

sa.nkarshhaNo vishuddhaatmaa vidyaa raashiH sureshvaraH .. 86..

achaloddharako nityaH setukR^id.h raama saarathiH .

aanandaH paramaanando matsyaH kuurmo nidhiHshamaH .. 87..

vaaraaho naarasi.nhashcha vaamano jamadagnijaH .

raamaH kR^ishhNaH shivo buddhaH kalkii raamaashrayo haraH .. 88..

nandii bhR^ingii cha chaNDii cha gaNesho gaNa sevitaH .

karmaadhyaxyaH suraadhyaxo vishraamo jagataaMpatiH .. 89..

jagannathaH kapi shreshhTaH sarvaavasaH sadaashrayaH .

sugriivaadistutaH shaantaH sarva karmaa plava.ngamaH .. 90..

nakhadaaritaraxaashcha nakha yuddha vishaaradaH .

kushalaH sughanaH sheshho vaasukistaxakaH svaraH .. 91..

svarNa varNo balaaDhyashcha raama puujyo aghanaashanaH .

kaivalya diipaH kaivalyaM garuDaH pannago guruH .. 92..

kilyaaraavahataaraatigarvaH parvata bhedanaH .

vajraa.ngo vajra vegashcha bhakto vajra nivaarakaH .. 93..

nakhaayudho maNigriivo jvaalaamaalii cha bhaaskaraH .

prauDha prataapastapano bhakta taapa nivaarakaH .. 94..

sharaNaM jiivanaM bhoktaa naanaacheshhTohyacha.nchalaH .

susvastho asvaasthyahaa duHkhashamanaH pavanaatmajaH .. 95..

paavanaH pavanaH kaanto bhaktaagassahano balaH .

megha naadaripurmeghanaada sa.nhR^itaraaxasaH .. 96..

xaro axaro viniitaatmaa vaanareshaH sataa.ngatiH .

shrii kaNTaH shiti kaNTashcha sahaayaH sahanaayakaH .. 97..

astuulastvanaNurbhargo devaH sa.nsR^itinaashanaH .

adhyaatma vidyaasaarashcha adhyaatmakushalaH sudhiiH .. 98..

akalmashhaH satya hetuH satyagaH satya gocharaH .

satya garbhaH satya ruupaH satyaM satya paraakramaH .. 99..

anjanaa praaNali.ngacha vaayu va.nshodbhavaH shubhaH .

bhadra ruupo rudra ruupaH suruupaschitra ruupadhR^it.h .. 100..

mainaaka va.nditaH suuxma darshano vijayo jayaH .

kraanta digmaNDalo rudraH prakaTiikR^ita vikramaH .. 101..

kambu kaNTaH prasannaatmaa hrasva naaso vR^ikodaraH .

laMboshhTaH kuNDalii chitramaalii yogavidaaM varaH .. 102..

vipashchit.h kaviraananda vigraho ananya shaasanaH .

phalguNiisuunuravyagro yogaatmaa yogatatparaH .. 103..

yoga vedyo yoga kartaa yoga yonirdigaMbaraH .

akaaraadi xakaaraanta varNa nirmita vigrahaH .. 104..

uluukhala mukhaH si.nhaH sa.nstutaH parameshvaraH .

shlishhTa ja.nghaH shlishhTa jaanuH shlishhTa paaNiH shikhaa dharaH .. 105..

susharmaa amita sharmaa cha naarayaNa paraayaNaH .

jishhNurbhavishhNuu rochishhNurgrasishhNuH sthaaNureva cha .. 106..

harii rudraanukR^id.h vR^ixa kaMpano bhuumi kaMpanaH .

guNa pravaahaH suutraatmaa viita raagaH stuti priyaH .. 107..

naaga kanyaa bhaya dhva.nsii rukma varNaH kapaala bhR^it.h .

anaakulo bhavopaayo anapaayo veda paaragaH .. 108..

axaraH purushho loka naatho raxa prabhu dR^iDaH .

ashhTaa.nga yoga phalabhuk.h satya sa.ndhaH purushhTutaH .. 109..

smashaana sthana nilayaH preta vidraavaNa xamaH .

pa.nchaaxara paraH pa.ncha maatR^iko ra.njanadhvajaH .. 110..

yoginii vR^inda va.ndyashcha shatrughno ananta vikramaH .

brahmachaarii indriya ripuH dhR^itadaNDo dashaatmakaH .. 111..

aprapa.nchaH sadaachaaraH shuura senaa vidaarakaH .

vR^iddhaH pramoda aana.ndaH sapta jihva patirdharaH .. 112..

nava dvaara puraadhaaraH pratyagraH saamagaayakaH .

shhaTchakradhaamaa svarloko bhayahyanmaanado amadaH .. 113..

sarva vashyakaraH shaktirananto ananta ma.ngalaH .

ashhTa muurtirdharo netaa viruupaH svara sundaraH .. 114..

dhuuma keturmahaa ketuH satya keturmahaarathaH .

nandi priyaH svatantrashcha mekhalii samara priyaH .. 115..

lohaa.ngaH sarvavid.h dhanvii shhaTkalaH sharva iishvaraH .

phala bhuk.h phala hastashcha sarva karma phalapradaH .. 116..

dharmaadhyaxo dharmaphalo dharmo dharmaprado arthadaH .

pa.ncha vi.nshati tattvaGYaH taaraka brahma tatparaH .. 117..

tri maargavasatirbhuumiH sarva duHkha nibarhaNaH .

uurjasvaan.h nishhkalaH shuulii maalii garjannishaacharaH .. 118..

raktaaMbara dharo rakto rakta maalaa vibhuushhaNaH .

vana maalii shubhaa.ngashcha shvetaH svetaaMbaro yuvaa .. 119..

jayo jaya pariivaaraH sahasra vadanaH kaviH .

shaakinii Daakinii yaxa raxo bhuutaugha bha.njanaH .. 120..

sadhyojaataH kaamagatir.h j~naana muurtiH yashaskaraH .

shaMbhu tejaaH saarvabhaumo vishhNu bhaktaH plava.ngamaH .. 121..

chaturnavati mantraGYaH paulastya bala darpahaa .

sarva laxmii pradaH shriimaan.h angadapriya iiDitaH .. 122..

smR^itirbiijaM sureshaanaH sa.nsaara bhaya naashanaH .

uttamaH shriipariivaaraH shrii bhuu durgaa cha kaamaakhyaka .. 123..

sadaagatirmaatarishcha raama paadaabja shhaTpadaH .

niila priyo niila varNo niila varNa priyaH suhR^it.h .. 124..

raama duuto loka bandhuH antaraatmaa manoramaH .

shrii raama dhyaanakR^id.h viiraH sadaa kiMpurushhasstutaH .. 125..

raama kaaryaa.ntara.ngashcha shuddhirgatiraanamayaH .

puNya shlokaH paraanandaH pareshaH priya saarathiH .. 126..

loka svaami mukti daataa sarva kaaraNa kaaraNaH .

mahaa balo mahaa viiraH paaraavaaragatirguruH .. 127..

samasta loka saaxii cha samasta sura va.nditaH .

siitaa sameta shrii raama paada sevaa dura.ndharaH .. 128..

iti shrii siitaa sameta shrii raama paada sevaa dura.ndhara

shrii hanumat.h sahasra naama stotraM saMpuurNaM ..

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com