Make your own free website on Tripod.com

NARASIMHA STUTHI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

udayaravi sahasradyotita.n rUkshavIkshaM praLaya jaladhinAdaM kalpakR^idvahni vaktram.h .

surapatiripu vakshashchheda raktokshitAN^ga.n praNatabhayahara.n ta.n nArasiMhaM namAmi ..

praLayaravi karALAkAra rukchakravAlaM viraLaya dururochI rochitAshA.ntarAla .

pratibhayatama kopAttyutkaTochchATTahAsin.h daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 1..

sarasa rabhasapAdA pAtabhArAbhirAva prachakitachala saptadvandva lokastutasttvam.h .

ripurudhira nishhekeNaiva shoNAN^ghrishAlin.h daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 2..

tava ghanaghanaghoshho ghoramAghrAya jaN^ghA parigha malaghu mUru vyAjatejo giriJNcha .

ghanavighaTatamAgAddaitya jaN^ghAlasaN^gho daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 3..

kaTaki kaTakarAjaddhATTa kAgryasthalAbhA prakaTa paTa taTitte satkaTisthAtipaTvI .

kaTuka kaTuka dushhTATopa dR^ishhTipramushhTau daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 4..

prakhara nakhara vajrotkhAta rokshArivakshaH shikhari shikhara raktyarAktasa.ndoha deha .

suvalibha shubha kukshe bhadra ga.nbhIranAbhe daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 5..

sphurayati tava sAkshAtsaiva nakshatramAlA kshapita ditija vaksho vyAptanakshatramAga.rm.h .

aridaradhara jAnvAsakta hastadvayAho daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 6..

kaTuvikaTa saTaughodghaTTanAdbhrashhTabhUyo ghanapaTala vishAlAkAsha labdhAvakAsham.h .

karaparigha vimada.r prodyama.n dhyAyataste daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 7..

haThaluTha dala ghishhTotkaNThadashhToshhTha vidyut.h saTashaTha kaThinoraH pIThabhitsushhThunishhThAm.h .

paThatinutava kaNThAdhishhTha ghorA.ntramAlA daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 8..

hR^ita bahumihi rAbhAsahyasa.nhArara.nho hutavaha bahuheti hrepikAna.nta heti .

ahita vihita moha.n sa.nvahan.h sai.nhamAsyam.h daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 9..

gurugurugirirAjatka.ndarA.ntaga.rteva dinamaNi maNishR^iN^ge va.ntavahnipradIpte .

dadhadati kaTuda.nshhpre bhIshhaNojjihva vaktre daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 10..

adharita vibudhAbdhi dhyAnadhaiya.r.n vidIdhya dvividha vibudhadhI shraddhApite.ndrArinAsham.h .

vidadhadati kaTAhodghaTTaneddhATTahAsaM daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 11..

tribhuvana tR^iNamAtra trANa tR^ishhNa.ntu netra trayamati laghitAchi.rvi.rshhTa pAvishhTapAdam.h .

navatara ravi tAmra.n dhArayan.h rUkshavIkshaM daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 12..

bhramada bhibhava bhUbhR^idbhUribhUbhArasadbhid.h bhidanabhinava vidabhrU vibhra mAdabhra shubhra .

R^ibhubhava bhaya bhettabhA.rsi bho bho vibhAbhida.rha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 13..

shravaNa khachita chaJNchatkuNDa lochchaNDagaNDa bhrukuTi kaTulalATa shreshhThanAsAruNoshhTha .

varada surada rAjatkesarotsAri tAre daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 14..

pravikacha kacharAjadratna koTIrashAlin.h galagata galadusrodAra ratnAN^gadADh.hya .

kanaka kaTaka kAJNchI shiJNjinI mudrikAvan.h daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 15..

aridaramasi kheTau bANachApe gadA.n sanmusalamapi dadhAnaH pAshavayA.r.nkushau cha .

karayugala dhR^itAntrasragvibhinnArivaksho daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 16..

chaTa chaTa chaTa dUraM mohaya bhrAmayArin.h kaDi kaDi kaDi kAyaM jvAraya sphoTayasva .

jahi jahi jahi vegaM shAtravaM sAnuba.ndhaM daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 17..

vidhibhava vibudhesha bhrAmakAgni sphuliN^ga prasavi vikaTa da.nshhprojjihvavaktra trinetra .

kala kala kalakAma.n pAhimA.n tesubhaktaM daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 18..

kuru kuru karuNA.n tA.n sAN^kurA.n daityapUte disha disha vishadA.nme shAshvatI.n devadR^ishhTim.h .

jaya jaya jaya murte.anArta jetavya pakshaM daha daha narasi.nhAsahyavIryAhita.nme .. 19..

stutirihamahitaghnI sevitAnArasi.nhI tanurivaparishA.ntA mAlinI sA.abhito.alam.h .

tadakhila gurumAgrya shrIdharUpAlasadbhiH suniya manaya kR^ityaiH sadguNairnityayuktAH .. 20..

likucha tilakasUnuH saddhitArthAnusArI narahari nutimetA.n shatrusa.nhAra hetum.h .

akR^ita sakala pApadhva.nsinI.n yaH paThettAM vrajati nR^ihariloka.n kAmalobhAdyasaktaH .. 21..

iti kavikulatilaka shrI trivikramapaNDitAchAryasuta

nArAyaNapaNDitAchArya virachitam.h shrI narasi.nha stutiH sa.npUNa.rm.h

.. bhAratIramaNamukhyaprANA.ntaga.rta shrI kR^ishhNApa.rNamastu ..

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com