Make your own free website on Tripod.com

NATARAJA STOTRAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

sadaJNchita mudaJNchita nikuJNchita padaM jhalajhalaJNchalita maJNju kaTakam.h

pataJNjali dR^igaJNjana manaJNjana machaJNchalapadaM janana bhaJNjana karam.h .

kadambaruchimambaravasaM paramambuda kadamba kaviDambaka kagalam.h

chidambudhi maNiM budha hR^idambuja raviM para chidambara naTaM hR^idi bhaja .. 1..

haraM tripura bhaJNjanaM anantakR^itakaN^kaNaM akhaNDadaya mantarahitaM

viriJNchisurasaMhatipurandhara vichintitapadaM taruNachandramakuTam.h .

paraM pada vikhaNDitayamaM bhasita maNDitatanuM madanavaJNchana paraM

chirantanamamuM praNavasaJNchitanidhiM para chidambara naTaM hR^idi bhaja .. 2..

avantamakhilaM jagadabhaN^ga guNatuN^gamamataM dhR^itavidhuM surasarit.h##-##

taraN^ga nikuramba dhR^iti lampaTa jaTaM shamanadambhasuharaM bhavaharam.h .

shivaM dashadigantara vijR^imbhitakaraM karalasanmR^igashishuM pashupatiM

haraM shashidhanaJNjayapataN^ganayanaM parachidambara naTaM hR^idi bhaja .. 3..

anantanavaratnavilasatkaTakakiN^kiNijhalaM jhalajhalaM jhalaravaM

mukundavidhi hastagatamaddala layadhvanidhimiddhimita nartana padam.h .

shakuntaratha barhiratha nandimukha shR^iN^giriTibhR^iN^gigaNasaN^ghanikaTam.h

sanandasanaka pramukha vandita padaM parachidambara naTaM hR^idi bhaja .. 4..

anantamahasaM tridashavandya charaNaM muni hR^idantara vasantamamalam.h

kabandha viyadindvavani gandhavaha vahnimakha bandhuravimaJNju vapushham.h .

anantavibhavaM trijagantara maNiM trinayanaM tripura khaNDana param.h

sananda muni vandita padaM sakaruNaM para chidambara naTaM hR^idi bhaja .. 5..

achintyamalivR^inda ruchi bandhuragalaM kurita kunda nikuramba dhavalam.h

mukunda sura vR^inda bala hantR^i kR^ita vandana lasantamahikuNDala dharam.h .

akampamanukampita ratiM sujana maN^galanidhiM gajaharaM pashupatim.h

dhanaJNjaya nutaM praNata raJNjanaparaM para chidambara naTaM hR^idi bhaja .. 6..

paraM suravaraM puraharaM pashupatiM janita dantimukha shhaNmukhamamuM

mR^iDaM kanaka piN^gala jaTaM sanakapaN^kaja raviM sumanasaM himaruchim.h .

asaN^ghamanasaM jaladhi janmakaralaM kavalayanta matulaM guNanidhim.h

sananda varadaM shamitamindu vadanaM para chidambara naTaM hR^idi bhaja .. 7..

ajaM kshitirathaM bhujagapuN^gavaguNaM kanaka shR^iN^gi dhanushhaM karalasat.h

kuraN^ga pR^ithu TaN^ka parashuM ruchira kuN^kuma ruchiM DamarukaM cha dadhatamaM .

mukunda vishikhaM namadavandhya phaladaM nigama vR^inda turagaM nirupamaM

sachaNDikamamuM jhaTiti saMhR^itapuraM parachidambara naTaM hR^idi bhaja .. 8..

anaN^gaparipanthinamajaM kshiti dhurandharamalaM karuNayantamakhilaM

jvalantamanalaM dadhatamantakaripuM satatamindramukhavanditapadam.h .

udaJNchadaravindakula bandhushata bimbaruchi saMhati sugandhi vapushhaM

pataJNjalinutaM praNavapaJNchara shukaMpara chidambara naTaM hR^idi bhaja .. 9..

iti stavamamuM bhujagapuN^gava kR^itaM pratidinaM paThati yaH kR^itamukhaH

sadaH prabhupada dvitayadarshanapadaM sulalitaM charaNa shR^iN^ga rahitam.h .

saraHprabhava sambhava haritpati haripramukha divyanuta shaN^karapadaM

sa gachchhati paraM na tu janurjalanidhiM paramaduHkhajanakaM duritadam.h .. 10..

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com