Make your own free website on Tripod.com

KAMAKSHI SUPRABHATAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

Jagadavana Vidhau Tva.N Jaaga Ruukaa Bhavaani

Tava Tu Janani Nidraamaatmavatkalpayitvaa .

Pratidivasamaha.N Tvaa.N Bodhayaami Prabhaate

Tvayi Kr^Itamaparaadha.N Sarvameta.N Xamasva .. 1..

Yadi Prabhaata.N Tava Suprabhaata.N

Tadaa Prabhaata.N Mama Suprabhaatam.H .

Tasmaatprabhaate Tava Suprabhaata.N

Vaxyaami Maatah Kuru Suprabhaatam.H .. 2..

Yasyaan^Ghripadma Makarandanishhevanaat.H Tva.N

Jivhaa.N Gataa.Asi Varade Mama Manda Baddhah .

Yasyaamba Nityamanaghe Hr^Idaye Vibhaasi

Ta.N Chandrashekhara Gurum Pranamaami Nityam.H .. 3..

Jaye Jayendro Gurunaa Grahiito

Mathaadhipatye Shashishekharena .

Yathaa Gurussarva Gunopapanno

Jayatyasau Man^Galamaatanotu .. 4..

Shubha.N Dishatu No Devii Kaamaaxii Sarva Man^Galaa

Shubha.N Dishatu No Devii Kaamakotii Mateshah .

Shubha.N Dishatu Tachchishhya Sadgururno Jayendro

Sarvam Man^Galamevaastu Man^Galaani Bhavantu Nah .. 5..

Kaamaaxi Devyamba Tavaadra.Rdr^Ishhtyaa

Muukasvayam Muukakaviiryathaa.Asiit.H .

Tathaa Kurutvam Paramesha Jaaye

Tvatpaadamuule Pranata.N Dayaadre.R ..

 

 

Uttishhthottishhtha Varade Uttishhtha Jagadeshvari .

Uttishhtha Jagadaadhaare Trailokyaam Man^Gala.N Kuru .. 1..

Shr^Inoshhi Kachchid.H Dhvanirutthito.Ayam.H

Mr^Idan^Gabheriipatahaanakaanaam.H .

Vedadhvani.N Shixitabhuusuraanaam.H .

Shr^Inoshhi Bhadre Kuru Suprabhaatam.H .. 2..

Shr^Inoshhi Bhadre Nanu Shan^Kha Ghoshham.H

Vaitaalikaanaam Madhura.N Cha Gaanam.H .

Shr^Inoshhi Maatah Pikakukkutaanaam.H

Dhvanim Prabhaate Kuru Suprabhaatam.H .. 3..

Maatarniriixa Vadanam Bhagavaanshashaan^Ko

Lajjaanvitah Svayamaho Nilayam Pravishhtah .

Drashhtu.N Tvadiiya Vadanam Bhagavaandinesho

Hyaayaati Devi Sadana.N Kuru Suprabhaatam.H .. 4..

Pashyaamba Kechitghr^Itapuurnakumbhaah

Kechid.H Dayaadre.R Dhr^Itapushhpamaalaah .

Kaachit.Hshubhaan^Gayo Nanuvaadyahastaah

Tishhthanti Teshhaa.N Kuru Suprabhaatam.H .. 5..

Bheriimr^Idan^Gapanavaanakavaadyahastaah

Stotum Maheshadayite Stutipaathakaatvaam.H .

Tishhthanti Devi Samaya.N Tava Kaan^Xamaanaa

Hyuttishhtha Divyashayanaat.H Kuru Suprabhaatam.H .. 6..

Maatarniriixa Vadanam Bhagavaantvadiiyam.H

Naivotthitashshashidhiyaa Shayitastavaan^Ke .

Sambodhayaashu Girije Vimalam Prabhaatam.H

Jaatam Maheshadayite Kuru Suprabhaatam.H .. 7..

Antashcharantyaastava Bhuushhanaanaam.H

Jhal.Hjhal.Hdhvani.N Nuupurakan^Kanaanaam.H .

Shr^Itvaa Prabhaate Tava Darshanaarthii

Dvaari Sthito.Aha.N Kuru Suprabhaatam.H .. 8..

Vaanii Pustakamambike Girisute Padmaani Padmaasanaa

Rambhaa Tvambaradambara.N Girisutaa Gan^Gaa Cha Gan^Gaajalam.H .

Kaalii Taalayugam Mr^Idan^Gayugala.N Br^Indaa Cha Nandaa Tathaa .

Niilaa Nirmaladarpana Dhr^Itavatii Taasaam Prabhaata.N Shubham.H .. 9..

Utthaaya Devi Shayanaadbhagavaanpuraarih

Snaatum Prayaati Girije Suralokanadyaam.H .

Naiko Hi Gantumanaghe Ramate Dayaadre.R

Hyuttishhtha Devi Shayanaatkuru Suprabhaatam.H .. 10..

Pashyaamba Kechitphalapushhpahastaah

Kechitpuraanaani Pathanti Maatah .

Pathanti Vedaanbahavastavaare

Teshhaa.N Janaanaa.N Kuru Suprabhaatam.H .. 11..

Laavanyashevadhimavexya Chira.N Tvadiiyam.H

Kandarpadarpadalano.Api Vasha.Ngataste .

Kaamaarichumbitakapolayuga.N Tvadiiya.N

Drashhtu.N Sthitaah Vayamaye Kuru Suprabhaatam.H .. 12..

Gaan^Geyatoyamamavaahya Muniishvaraastvaa.N

Gan^Gaajalaih Snapayitum Bahavo Ghataa.Nshcha .

Dhr^Itvaa Shirassu Bhavatiimabhikaan^Xamaanaah

Dvaari Sthitaa Hi Varade Kuru Suprabhaatam.H .. 13..

Mandaarakundakusumairapi Jaatipushhpaih

Maalaakr^Itaa Virachitaani Manoharaani .

Maalyaani Divyapadayorapi Daatumamba

Tishhthanti Devi Munayah Kuru Suprabhaatam.H .. 14..

Kaajnchiikalaapaparirambhanitambabimbam.H

Kaashmiirachandanavilepitakanthadesham.H .

Kaameshachumbitakapolamudaaranaasaa.N

Drashhthu.N Sthitaah Vayamaye Kuru Suprabhaatam.H .. 15..

Mandasmita.N Vimalachaaruvishaalanetram.H

Kanthasthala.N Kamalakomalagarbhagauram.H .

Chakraan^Kita.N Cha Yugalam Padayomr^I.Rgaaxi

Drashhta.N Sthitaah Vayamaye Kuru Suprabhaatam.H .. 16..

Mandasmita.N Tripuranaashakaram Puraareh

Kaameshvarapranayakopahara.N Smita.N Te .

Mandasmita.N Vipulahaasamavexitu.N .

Te Maatah Sthitaah Vayamaye Kuru Suprabhaatam.H ..17..

Maataa Shishuunaam Pariraxanaartham.H

Na Chaiva Nidraavashameti Loke .

Maataa Trayaanaa.N Jagataa.N Gatistvam.H

Sadaa Vinidraa Kuru Suprabhaatam.H .. 18..

Maatarmuraarikamalaasanavanditaan^Ghryaah

Hr^Idyaani Divyamadhuraani Manoharaani .

Shrotu.N Tavaamba Vachanaani Shubhapradaani

Dvaari Sthitaa Vayamaye Kuru Suprabhaatam.H .. 19..

Digambaro Brahmakapaalapaanih

Vikiirnakeshah Phaniveshhthitaan^Gah .

Tathaa.Api Maatastava Devisan^Gaat.H

Maheshvaro.Abhuut.H Kuru Suprabhaatam.H .. 20..

Ayi Tu Janani Dattastanyapaanena Devi

Dravidashishurabhuudvai Gyaanasambandhamuurtih .

Dravidatanayabhuktaxiirasheshham Bhavaanii

Vitarasi Yadi Maatah Suprabhaatam Bhavenme .. 21..

Janani Tava Kumaarah Stanyapaanaprabhaavaat.H

Shishurapi Tava Bhartuh Karnamuule Bhavaani .

Pranavapadavisheshham Bodhayaamaasa Devi

Yadi Mayi Cha Kr^Ipaa Te Suprabhaatam Bhavenme .. 22..

Tva.N Vishvanaathasya Vishaalanetraa

Haalasyanaathasya Nu Miinanetraa .

Ekaamranaathasya Nu Kaamanetraa

Kaameshajaaye Kuru Suprabhaatam.H .. 23..

Shriichandrashekhara Gururbhagavaan.H Sharanye .

Tvatpaadabhaktibharitah Phalapushhpapaanih .

Ekaamranaathadayite Tava Darshanaarthii .

Tishhthatyaya.N Yativaro Mama Suprabhaatam.H .. 24..

Ekaamranaathadayite Nanu Kaamapiithe

Sampuujitaa.Asi Varade Gurushan^Karena .

Shriishan^Karaadiguruvaryasamarchitaan^Ghrim.H

Drashhtu.N Shitaa Vayamaye Kuru Suprabhaatam.H .. 25..

Duritashamanadaxau Mr^Ityusantaasadaxau

Charanamupagataanaam Muktidau Gyaanadau Tau .

Abhayavaradahastau Drashhtumamba Sthito.Aha.N

Tripuradalanajaaye Suprabhaatam Mamaarye .. 26..

Maatastadiiyacharana.N Haripadmajaadyaih

Vandya.N Rathaan^Gasarasiiruhashan^Khachinham.H .

Drashhtu.N Cha Yogijanamaanasaraajaha.Nsa.N

Dvaari Sthitosmi Varade Kuru Suprabhaatam.H .. 27..

Pashyantu Kechidvadana.N Tvadiiya.N

Stuvantu Kalyaanagunaa.Nstavaanye .

Namantu Paadaabja Yuga.N Tvadiiyaah

Dvaari Sthitaanaa.N Kuru Suprabhaatam.H .. 28..

Kechitsumeroshshikhare.Atitun^Ge

Kechitmanidviipavare Vishaale .

Pashyantu Kechittvamr^Idaabhdhimadhye

Pashyaamyaha.N Tvaamiha Suprabhaatam.H .. 29..

Shambhorvaamaan^Kasa.Nsthaa.N Shashinibhavadanaa.N Niilapadmaayataaxii.N

Shyaamaan^Gaa.N Chaaruhaasaa.N Nibidatarakuchaa.N Pakvabimbaadharoshhthiim.H .

Kaamaaxii.N Kaamadaatrii.N Kutilakachabharaa.N Bhuushhanairbhuushhitaan^Gii.N

Pashyaamassuprabhaate Pranatajanimataamadya Nah Suprabhaatam.H .. 30..

Kaamapradaakalpatarurvibhaasi

Naanyaa Gatirme Nanu Chaatako.Aham.H .

Varshhyasyamoghah Kanakaambudhaaraah

Kaashchittu Dhaaraah Mayi Kalpayaashu .. 31..

Trilochanapriyaa.N Vande Vande Tripurasundariim.H .

Trilokanaayikaa.N Vande Suprabhaatam Mamaambike .. 32..

Kaamaaxi Devyamba Tavaardradr^Ishhtyaa

Kr^Itam Mayeda.N Khalu Suprabhaatam.H .

Sadyah Phalam Me Sukhamamba Labdha.N

Tathaa Cha Me Duhkhadashaa Gataa Hi .. 33..

Ye Vaa Prabhaate Puratastavaarye

Pathanti Bhaktyaa Nanu Suprabhaatam.H .

Shr^Invanti Ye Vaa Tvayi Baddhachittaah

Teshhaam Prabhaata.N Kuru Suprabhaatam.H .. 34..

  

  

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com