Make your own free website on Tripod.com

DURGA ASHTOTTARA SHATANAMA STOTRAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

shatanAma pravaxyAmi shR^iNushhva kamalAnane .

yasya prasAdamAtreNa durgA prItA bhavet.h satI .. 1..

 

OM satI sAdhvI bhavaprItA bhavAnI bhavamochanI .

AryA durgA jayA chAdyA trinetrA shUladhAriNI .. 2..

 

pinAkadhAriNI chitrA chaNDaghaNTA mahAtapAH .

mano buddhiraha.nkArA chittarUpA chitA chitiH .. 3..

 

sarvamantramayI sattA satyAnanda svarUpiNI .

anantA bhAvinI bhAvyA bhavyAbhavyA sadAgatiH .. 4..

 

shAmbhavI devamAtA cha chintA ratnapriyA sadA .

sarvavidyA daxakanyA daxayaGYavinAshinI .. 5..

 

aparNAnekavarNA cha pATalA pATalAvatI .

paTTAmbara parIdhAnA kalamaJNjIraraJNjinI .. 6..

 

ameyavikramA krurA sundarI surasundarI .

vanadurgA cha mAtaN^gI mataN^gamunipUjitA .. 7..

 

brAhmI mAheshvarI chaindrI kaumArI vaishhNavI tathA .

chAmuNDA chaiva vArAhI laxmIshcha purushhAkR^itiH .. 8..

 

vimalotkarshhiNI GYAnA kriyA nityA cha buddhidA .

bahulA bahulapremA sarvavAhana vAhanA .. 9..

 

nishumbhashumbhahananI mahishhAsuramardinI .

madhukaiTabhahantrI cha chaNDamuNDavinAshinI .. 10..

 

sarvAsuravinAshA cha sarvadAnavaghAtinI .

sarvashAstramayI satyA sarvAstradhAriNI tathA .. 11..

 

anekashastrahastA cha anekAstrasya dhAriNI .

kumArI chaikakanyA cha kaishorI yuvatI yatiH .. 12..

 

aprauDhA chaiva prauDhA cha vR^iddhamAtA balapradA .

mahodarI muktakeshI ghorarUpA mahAbalA .. 13..

 

agnijvAlA raudramukhI kAlarAtristapasvinI .

nArAyaNI bhadrakAlI vishhNumAyA jalodarI .. 14..

 

shivadUtI karAlI cha anantA parameshvarI .

kAtyAyanI cha sAvitrI pratyaxA brahmavAdinI .. 15..

 

ya idaM prapaThennityaM durgAnAmashatAshhTakam.h .

nAsAdhyaM vidyate devi trishhu lokeshhu pArvati .. 16..

 

dhanaM dhAnyaM sutaM jAyAM hayaM hastinameva cha .

chaturvargaM tathA chAnte labhenmuktiM cha shAshvatIm.h .. 17..

 

kumArIM pUjayitvA tu dhyAtvA devIM sureshvarIm.h .

pUjayet.h parayA bhaktyA paThennAmashatAshhTakam.h .. 18..

 

tasya siddhirbhaved.h devi sarvaiH suravarairapi .

rAjAno dAsatAM yAnti rAjyashriyamavApnuyAt.h .. 19..

 

gorochanAlaktakakuN^kumeva sindhUrakarpUramadhutrayeNa .

vilikhya yantraM vidhinA vidhiGYo bhavet.h sadA dhArayate purAriH .. 20..

 

bhaumAvAsyAnishAmagre chandre shatabhishhAM gate .

vilikhya prapaThet.h stotraM sa bhavet.h saMpadAM padam.h .. 21..

 

   iti shrI vishvasAratantre durgAshhTottarashatanAmastotraM samAptam.h

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com