Make your own free website on Tripod.com

DURGA SAPTALOKHI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 OM asya shriidurgaasaptashlokiistotramahaamantrasya

naaraayaNa R^iShiH . anuShTupaadiini Chandaa.nsi .

shriimahaakaaliimahaalaxmiimahaasarasvatyo devataaH .

shrii jagadambaapriityarthe paaThe viniyogaH ..

 

GYaaninaamapi chetaa.nsi devii bhagavatii hi saa  .

balaadaakR^iShya mohaaya mahaamaayaa prayachChati  .. 1..

 

durge smR^itaa harasi bhiitimasheShajantoH

        svasthaiH smR^itaa matimatiiva shubhaaM dadaasi  .

daaridryaduHkhabhayahaariNi kaa tvadanyaa

        sarvopakaarakaraNaaya sadaardra chittaa  .. 2..

 

sarva ma.ngala maa.ngalye shive sarvaartha saadhike  .

sharaNye tryambake gauri naaraayaNi namo.astu te  .. 3..

 

sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNe  .

sarvasyaartihare devi naaraayaNi namo.astu te  .. 4..

 

sarvasvaruupe sarveshe sarvashakti samanvite  .

bhayebhyastraahi no devii durge devii namo.astu te  .. 5..

 

rogaanasheShaanapaha.nsi tuShTaa ruShTaa tu kaamaan.h sakalaanabhiiShTaan.h  .

tvaamaashritaanaaM na vipannaraaNaaM tvaamaashritaa hyaashrayataaM prayaanti  .. 6..

 

sarvaabaadhaaprashamanaM trailokyasyaakhileshvari  .

evameva tvayaa kaaryamasmadvairi vinaashanam.h  .. 7..

 

          .. iti durgaasaptashlokii ..

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com