Make your own free website on Tripod.com

GANGAASHTAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

Bhagavati tava tiire niiramaatraashano.ahaM

    vigatavishhayatR^ishhNaH kR^ishhNamaaraadhayaami .

sakalakalushhabha.nge svargasopaanaga.nge

    taralataratara.nge devi ga.nge prasiida .. 1..

 

bhagavati bhavaliilaamauilimaale tavaa.nbhaH

    kaNamaNuparimaaNaM praaNino ye spR^ishanti .

amaranagaranaarichaamaramaragraahiNiinaaM

    vigatakalikala.nkaata.nkama.nke luThanti .. 2..

 

brahmaaNDaM kha.nDayantii harashirasi jaTaavallimullaasayantii

    khallo.rkaat.h aapatantii kanakagiriguhaagaNDashailaat.h skhalantii .

xoNii pR^ishhThe luThantii duritachayachamuuni.nrbharaM bhatsa.ryantii

    paathodhiM purayantii suranagarasarit.h paavanii naH punaatu .. 3..

 

majjanamaata.ngaku.nbhachyutamadamadiraamodamattaalijaalaM

    snaanaMH siddhaa.nganaanaaM kuchayugavigalat.h ku.nkumaasa.ngapi.ngam.h .

saaya.npraatarmuniinaaM kushakusumachayaiH chhannatiirasthaniiraM

    paaya nno gaa.ngama.nbhaH karikalabhakaraakraantaraM hastara.ngam.h .. 4..

 

aadaavaadi pitaamahasya niyamavyaapaarapaatre jalaM

    pashchaat.h pannagashaayino bhagavataH paadodakaM paavanam.h .

bhuuyaH sha.nbhujaTaavibhuushhaNamaNiH jahanormaharshheriyaM

    kanyaa kalmashhanaashinii bhagavatii bhaagiirathii dR^ishyate .. 5..

 

shailendraat.h avataariNii nijajale majjat.h janottaariNii

    paaraavaaravihaariNii bhavabhayashreNii samutsaariNii .

sheshhaaheranukaariNii harashirovallidalaakaariNii

    kaashiipraantavihaariNii vijayate ga.ngaa manoohaariNo .. 6..

 

kuto viichirviichistava yadi gataa lochanapathaM

    tvamaapiitaa piitaa.nbarapugnivaasaM vitarasi .

tvadutsa.nge ga.nge patati yadi kaayastanubhR^itaaM

    tadaa maataH shaatakratavapadalaabho.apyatilaghuH .. 7..

 

ga.nge trailokyasaare sakalasuravadhuudhautavistiirNatoye

    puurNabrahmasvaruupe haricharaNarajohaariNi svargamaarge .

praayashchitaM yadi syaat.h tava jalakaaNikraa brahmahatyaadipaape

    kastvaaM stotuM samarthaH trijagadaghahare devi ga.nge prasiida .. 8..

 

maatarjaahnavii sha.nbhusa.ngavalite maulai nidhaayaaJNjaliM

    tvattiire vapushho.avasaanasamaye naaraayaNaa.ndhridvayam.h .

saanandaM smarato bhavishhyati mama praaNaprayaaNotsave

    bhuuyaat.h bhaktiravichyutaa hariharadvaitaatmikaa shaashvatii .. 9..

 

ga.naashhTakamidaM puNyaM yaH paThet.h prayato naraH .

    sarvapaapavinirbhukto vishhNulokaM sa gachchhati ..10..

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com