Make your own free website on Tripod.com

KRISHNA JAYANTI NIRNAYA

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 rohiNyaa madhyaraatre tu yadaa kR^ishhNaashhTamii bhavet.h  .

jayantii naama saa proktaa sarvapaapapraNaashanii##(##naM##)##  .. 1..

 

yasyaaM jaato hariH saakShaanni shete bhagavaanajaH  .

tasmaattaddinamatyarthaM puNyaM paapaharaM shubhaparaM  .. 2..

 

tasmaatsarvairruposhyaa saa jayantii naama saa##(##vai##)## sadaa  .

dvijaatibhirvisheshheNa tadbhaktaishcha visheshhataH  .. 3..

 

yo bhuN^kte taddine mohaa##(##lobhaa##)##t.h puuyashoNitamatti saH  .

tasmaadupavaasennitya##(##puNya##)##M taddine##(##naM##)## shraddhayaanvitaH  .. 4..

 

kR^itvaa shauchaM yathaa nyaayaM snaanaM kuryaadata.ndritaH  .

prabhaata kaale kurviita yoogaayetyaadimantrataH  .. 5..

 

nityaahnikaM prakurviita bhagavantamanusmaran.h  .

madhyaahna kaale cha pumaan.h saaya~Nkaale tvatandritaH  .. 6..

 

snaayeta puurvamantreNa vaasudevamanusmaran.h  .

tataH puujaaM prakurveta vidhivatsusamaahitaH  .. 7..

 

yanaayeti cha mantreNa shraddhaabhaktiyutaH pumaan.h  .

kR^ishhNaM cha balabhadraM cha vasudevaM cha devakiiM  .. 8..

 

nandagopaM yashodaaJNcha subhadraaM tatra puujayet.h  .

##(##arghyaM datvaa samabhyachyaarbhyudhite shashimaNDale##)##  .

jaataH kaMsavadhaartaaya bhuubhaarotthaaraNaaya cha   .. 9..

 

kauravaanaaM vinaashaaya daityaanaaM nidhanaaya cha  .

paaNDavaanaaM hitaarthaaya dharmasaMsthaapanaaya cha   .. 10.

 

gR^ihaaNarghyaM mayaa dattaM devakyaa sahito hariH  .

arghyaM datvaasamabhyarchyaabhyudite shashimaNDale   .. 11..

 

kShiirodaarNavasambhuuta atrinetra samudbhavaH  .

gR^ihaaNarghyaM mayaa dattaM rohiNyaa sahitaH shashim.h  .. 12..

 

datvaarghyaM manunaanena upasthaaya vidhuM budhaH  .

shashine chandradevaaya somadevaaya chhendave  .. 13..

 

mR^igiNe shii##(##si##)##ta biMbaaya lokadiipaaya diipiNe  .

##(##rohiNiisaktachittaaya kanyaadaanapradaayine##)##

shiitadiiditibiMbaaya taarakaapataye namaH   .. 14..

 

upasamhR^itya tatsarvaM brahmachaarii jitendriyaH  .

vishvaayeti cha mantreNa tataH svaapaM samaacharet.h  .. 15..

 

tato nityaanhi kaM kR^itvaa shaktito diiyataaM dhanaM  .

sarvaayeti cha mantreNa tataH paaraNamaacharet.h  .

dharmaayeti tataH svastho muchyate sarvakilbishhaiH  .. 16..

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com