Make your own free website on Tripod.com

LALITHA TRISHATHI STOTRAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

kakaararuupaa kalyaaNI kalyaaNaguNashaalinI .

kalyaaNashailanilayaa kamaniiyaa kalaavatI .. 1..

 

kamalaakshii kalmashhaghnii karuNaamR^ita saagaraa .

kadambakaananaavaasaa kadamba kusumapriyaa .. 2..

 

kandarpavidyaa kandarpa janakaapaaN^ga viikshaNaa .

karpuuraviiTii saurabhya kallolita kakuptaTaa .. 3..

 

kalidoshhaharaa kaMjalochanaa kamravigrahaa .

karmaadi saakshiNii kaarayitrii karmaphalapradaa .. 4..

 

ekaararuupaa chaikaaksharyekaanekaaksharaakR^itiH .

etattadityanirdeshyaa chaikaananda chidaakR^itiH .. 5..

 

evamityaagamaabodhyaa chaikabhakti madarchitaa .

ekaagrachitta nirdhyaataa chaishhaNaa rahitaaddR^itaa .. 6..

 

elaasugaMdhichikuraa chainaH kuuTa vinaashinii .

ekabhogaa chaikarasaa chaikaishvarya pradaayinii .. 7..

 

ekaatapatra saamraajya pradaa chaikaantapuujitaa .

edhamaanaprabhaa chaijadanekajagadiishvarii .. 8..

 

ekaviiradi saMsevyaa chaikapraabhava shaalinii .

iikaararuupaa cheshitrii chepsitaartha pradaayinii .. 9..

 

iiddR^igitya vinirdeshyaa cheshvaratva vidhaayinii .

iishaanaadi brahmamayii cheshitvaadyashhTa siddhidaa .. 10..

 

iikshitriikshaNa sR^ishhTaaNDa koTiriishvara vallabhaa .

iiDitaa cheshvaraardhaaN^ga shariireshaadhi devataa .. 11..

 

iishvara preraNakarii cheshataaNDava saakshiNii .

iishvarotsaN^ga nilayaa chetibaadhaa vinaashinii .. 12..

 

iihaaviraahitaa chesha shakti riishhat.h smitaananaa .

lakaararuupaa lalitaa lakshmii vaaNii nishhevitaa .. 13..

 

laakinii lalanaaruupaa lasaddaaDima paaTalaa .

lalantikaalasatphaalaa lalaaTa nayanaarchitaa .. 14..

 

lakshaNojjvala divyaaN^gii lakshakoTyaNDa naayikaa .

lakshyaarthaa lakshaNaagamyaa labdhakaamaa lataatanuH .. 15..

 

lalaamaraajadalikaa lambimuktaalataaJNchitaa .

lambodara prasuurlabhyaa lajjaaDhyaa layavarjitaa .. 16..

 

hriiMkaara ruupaa hriiMkaara nilayaa hriiMpadapriyaa .

hriiMkaara biijaa hriiMkaaramantraa hriiMkaaralakshaNaa .. 17..

 

hriiMkaarajapa supriitaa hriiMmatii hriiMvibhuushhaNaa .

hriiMshiilaa hriiMpadaaraadhyaa hriiMgarbhaa hriiMpadaabhidhaa .. 18..

 

hriiMkaaravaachyaa hriiMkaara puujyaa hriiMkaara piiThikaa .

hriiMkaaravedyaa hriiMkaarachintyaa hriiM hriiMshariiriNii .. 19..

 

hakaararuupaa haladhR^itpuujitaa hariNekshaNaa .

harapriyaa haraaraadhyaa haribrahmendra vanditaa .. 20..

 

hayaaruuDhaa sevitaaMghrirhayamedha samarchitaa .

haryakshavaahanaa haMsavaahanaa hatadaanavaa .. 21..

 

hatyaadipaapashamanii haridashvaadi sevitaa .

hastikumbhottuN^ka kuchaa hastikR^itti priyaaMganaa .. 22..

 

haridraakuMkumaa digdhaa haryashvaadyamaraarchitaa .

harikeshasakhii haadividyaa hallaamadaalasaa .. 23..

 

sakaararuupaa sarvaGYaa sarveshii sarvamaN^galaa .

sarvakartrii sarvabhartrii sarvahantrii sanaatanaa .. 24..

 

sarvaanavadyaa sarvaaN^ga sundarii sarvasaakshiNii .

sarvaatmikaa sarvasaukhya daatrii sarvavimohinii .. 25..

 

sarvaadhaaraa sarvagataa sarvaavaguNavarjitaa .

sarvaaruNaa sarvamaataa sarvabhuushhaNa bhuushhitaa .. 26..

 

kakaaraarthaa kaalahantrii kaameshii kaamitaarthadaa .

kaamasaMjiivinii kalyaa kaThinastana maNDalaa .. 27..

 

karabhoruH kalaanaatha mukhii kachajitaambhudaa .

kaTaakshasyandi karuNaa kapaali praaNa naayikaa .. 28..

 

kaaruNya vigrahaa kaantaa kaantidhuuta japaavaliH .

kalaalaapaa kaMbukaNThii karanirjita pallavaa .. 29..

 

kalpavallii samabhujaa kastuurii tilakaaJNchitaa .

hakaaraarthaa haMsagatirhaaTakaabharaNojjvalaa .. 30..

 

haarahaari kuchaabhogaa haakinii halyavarjitaa .

haritpati samaaraadhyaa haThaatkaara hataasuraa .. 31..

 

harshhapradaa havirbhoktrii haarda santamasaapahaa .

halliisalaasya santushhTaa haMsamantraartha ruupiNii .. 32..

 

haanopaadaana nirmuktaa harshhiNii harisodarii .

haahaahuuhuu mukha stutyaa haani vR^iddhi vivarjitaa .. 33..

 

hayyaN^gaviina hR^idayaa harikopaaruNaaMshukaa .

lakaaraakhyaa lataapuujyaa layasthityudbhaveshvarii .. 34..

 

laasya darshana santushhTaa laabhaalaabha vivarjitaa .

laN^ghyetaraaGYaa laavaNya shaalinii laghu siddhidaa .. 35..

 

laakshaarasa savarNaabhaa lakshmaNaagraja puujitaa .

labhyataraa labdha bhakti sulabhaa laaN^galaayudhaa .. 36..

 

lagnachaamara hasta shriishaaradaa pariviijitaa .

lajjaapada samaaraadhyaa laMpaTaa lakuleshvarii .. 37..

 

labdhamaanaa labdharasaa labdha saMpatsamunnatiH .

hriiMkaariNii cha hriiMkari hriiMmadhyaa hriiMshikhaamaNiH .. 38..

 

hriiMkaarakuNDaagni shikhaa hriiMkaara shashichandrikaa .

hriiMkaara bhaaskararuchirhriiMkaaraaMbhoda chaJNchalaa .. 39..

 

hriiMkaara kandaaN^kurikaa hriiMkaaraika paraayaNaam.h .

hriiMkaara diirghikaahaMsii hriiMkaarodyaana kekinii .. 40..

 

hriiMkaaraaraNya hariNii hriiMkaaraavaala vallarii .

hriiMkaara paJNjarashukii hriiMkaaraaN^gaNa diipikaa .. 41..

 

hriiMkaara kandaraa siMhii hriiMkaaraambhoja bhR^iN^gikaa .

hriiMkaara sumano maadhvii hriiMkaara tarumaMjarii .. 42..

 

sakaaraakhyaa samarasaa sakalaagama saMstutaa .

sarvavedaanta taatparyabhuumiH sadasadaashrayaa .. 43..

 

sakalaa sachchidaanandaa saadhyaa sadgatidaayinii .

sanakaadimunidhyeyaa sadaashiva kuTumbinii .. 44..

 

sakaalaadhishhThaana ruupaa satyaruupaa samaakR^itiH .

sarvaprapaJNcha nirmaatrii samanaadhika varjitaa .. 45..

 

sarvottuN^gaa saMgahiinaa saguNaa sakaleshvarii .

kakaariNii kaavyalolaa kaameshvara manoharaa .. 46..

 

kaameshvarapraNaanaaDii kaameshotsaN^ga vaasinii .

kaameshvaraaliMgitaaMgii kameshvara sukhapradaa .. 47..

 

kaameshvara praNayinii kaameshvara vilaasinii .

kaameshvara tapaH siddhiH kaameshvara manaH priyaa .. 48..

 

kaameshvara praaNanaathaa kaameshvara vimohinii .

kaameshvara brahmavidyaa kaameshvara gR^iheshvarii .. 49..

 

kaameshvaraahlaadakarii kaameshvara maheshvarii .

kaameshvarii kaamakoTi nilayaa kaaN^kshitaarthadaa .. 50..

 

lakaariNii labdharuupaa labdhadhiirlabdha vaaJNchitaa .

labdhapaapa manoduuraa labdhaahaMkaara durgamaa .. 51..

 

labdhashaktirlabdha dehaa labdhaishvarya samunnatiH .

labdha vR^iddhirlabdha liilaa labdhayauvana shaalinii .. 52..

 

labdhaatishaya sarvaaN^ga saundaryaa labdha vibhramaa .

labdharaagaa labdhapatirlabdha naanaagamasthitiH .. 53..

 

labdha bhogaa labdha sukhaa labdha harshhaabhi puujitaa .

hriiMkaara muurtirhriiNkaara saudhashR^iMga kapotikaa .. 54..

 

hriiMkaara dugdhaabdhi sudhaa hriiMkaara kamalendiraa .

hriiMkaaramaNi diipaarchirhriiMkaara tarushaarikaa .. 55..

 

hriiMkaara peTaka maNirhriiMkaaradarsha bimbitaa .

hriiMkaara koshaasilataa hriiMkaaraasthaana nartakii .. 56..

 

hriiMkaara shuktikaa muktaamaNirhriiMkaara bodhitaa .

hriiMkaaramaya sauvarNastambha vidruma putrikaa .. 57..

 

hriiMkaara vedopanishhad.h hriiMkaaraadhvara dakshiNaa .

hriiMkaara nandanaaraama navakalpaka vallarii .. 58..

 

hriiMkaara himavadgaN^gaa hriiMkaaraarNava kaustubhaa .

hriiMkaara mantra sarvasvaa hriiMkaarapara saukhyadaa .. 59..

 

 

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com