Make your own free website on Tripod.com

MEENAKSHI PANCHAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

udyad.hbhaanu sahasrakoTisadR^ishaaM keyuurahaarojjvalaaM

bimboshhThiiM smitadantapa.nktiruchiraaM piitaambaraalaMkR^itaam.h .

vishhNubrahmasurendrasevitapadaaM tatvasvaruupaaM shivaaM

miinaakshiiM praNato.asmi sa.ntatamahaM kaaruNyavaaraaMnidhim.h .. 1..

 

muktaahaaralasatkiriiTaruchiraaM puurNenduvaktra prabhaaM

shiJNjannuupurakiMkiNimaNidharaaM padmaprabhaabhaasuraam.h .

sarvaabhiishhTaphalapradaaM girisutaaM vaaNiiramaasevitaaM

miinaakshiiM praNato.asmi sa.ntatamahaM kaaruNyavaaraaMnidhim.h .. 2..

 

shriividyaaM shivavaamabhaaganilayaaM hriiMkaaramantrojjvalaaM

shriichakraaN^kita bindumadhyavasatiM shriimatsabhaanaayakiim.h .

shriimatshhaNmukhavighnaraajajananiiM shriimajjaganmohiniiM

miinaakshiiM praNato.asmi sa.ntatamahaM kaaruNyavaaraaMnidhim.h .. 3..

 

shriimatsundaranaayakiiM bhayaharaaM GYaanapradaaM nirmalaaM

shyaamaabhaaM kamalaasanaarchitapadaaM naaraayaNasyaanujaam.h .

viiNaaveNumR^idaN^gavaadyarasikaaM naanaavidhaaDaambikaaM

miinaakshiiM praNato.asmi sa.ntatamahaM kaaruNyavaaraaMnidhim.h .. 4..

 

naanaayogimuniindrahR^innivasatiiM naanaarthasiddhipradaaM

naanaapushhpaviraajitaa.nghriyugalaaM naaraayaNenaarchitaam.h .

naadabrahmamayiiM paraatparataraaM naanaarthatatvaatmikaaM

miinaakshiiM praNato.asmi sa.ntatamahaM kaaruNyavaaraaMnidhim.h .. 5..

 

 

  

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com