Make your own free website on Tripod.com

RAMA STUTHI

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

shriiraaghavaM dasharathaatmajamaprameyaM

siitaapatiM raghukulaanvayaratnadiipam.h .

aajaanubaahumaravindadalaayataaxaM

raamaM nishaacharavinaashakaraM namaami ..

 

vaidehiisahitaM suradrumatale haime mahaamaNDape

madhye pushhpakamaasane maNimaye viiraasane susthitam.h .

agre vaachayati prabhaJNjanasute tattvaM munibhyaH paraM

vyaakhyaantaM bharataadibhiH parivR^itaM raamaM bhaje shyaamalam.h ..

 

shriiraamo raamabhadrashcha raamachandrashcha shaashvataH .

raajiivalochanaH shriimaan.h raajendro raghupuN^gavaH .. 1..

 

jaanakiivallabho jaitro jitaamitro janaardanaH .

vishvaamitrapriyo daantaH shatrujichchhatrutaapanaH .. 2..

 

vaalipramathano vaagmii satyavaak.h satyavikramaH .

satyavrato vratadharaH sadaa hanumadaashritaH .. 3..

 

kausaleyaH kharadhvaMsii viraadhavadhapaNDitaH .

vibhiishhaNaparitraataa harakodaNDakhaNDanaH .. 4..

 

saptataalaprabhettaa cha dashagriivashiroharaH .

jaamadagnyamahaadarpadalanastaaTakaantakaH .. 5..

 

vedaantasaaro vedaatmaa bhavarogasya bheshhajam.h .

duushhaNatrishiro hantaa trimuurtistriguNaatmakaH .. 6..

 

trivikramastrilokaatmaa puNyachaaritrakiirtanaH .

trilokaraxako dhanvii daNDakaaraNyapaavanaH .. 7..

 

ahalyaashaapashamanaH pitR^ibhakto varapradaH .

jitendriyo jitakrodho jitaamitro jagadguruH .. 8..

 

R^ixavaanarasaMghaatii chitrakuuTasamaashrayaH .

jayantatraaNavaradaH sumitraaputrasevitaH .. 9..

 

sarvadevaadidevashcha mR^itavaanarajiivanaH .

maayaamaariichahantaa cha mahaadevo mahaabhujaH .. 10..

 

sarvadevastutaH saumyo brahmaNyo munisaMstutaH .

mahaayogii mahodaaraH sugriivepsitaraajyadaH .. 11..

 

sarvapuNyaadhikaphalaH smR^itasarvaaghanaashanaH .

aadidevo mahaadevo mahaapuurushha eva cha .. 12..

 

puNyodayo dayaasaaraH puraaNapurushhottamaH .

smitavaktro mitaabhaashhii puurvabhaashhii cha raaghavaH .. 13..

 

anantaguNagambhiiro dhiirodaattaguNottamaH .

maayaamaanushhachaaritro mahaadevaadipuujitaH .. 14..

 

setukR^ijjitavaariishaH sarvatiirthamayo hariH .

shyaamaaN^gaH sundaraH shuuraH piitavaasaa dhanurdharaH .. 15..

 

sarvayaGYaadhipo yajvaa jaraamaraNavarjitaH .

shivaliN^gapratishhThaataa sarvaavaguNavarjitaH .. 16..

 

paramaatmaa paraM brahma sachchidaanandavigrahaH .

paraM jyotiH paraMdhaama paraakaashaH paraatparaH .. 17..

 

pareshaH paaragaH paaraH sarvadevaatmakaH paraH ..

 

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com