Make your own free website on Tripod.com

RAMASHTAKAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

 

sugrIvamitraM  paramaM pavitraM   sItAkalatraM  navameghagAtram.h .

kAruNya pAtraM  shatapatranetraM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 1..

 

sa.nsArasAraM  nigamaM prachAraM   dharmAvatAraM  hata bhUmi bhAram.h .

sadA nirvikAraM  sukha sindhusAraM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 2..

 

lakshmI vilAsaM  jagatAM  nivAsaM   bhUdeva vAsaM  sukha sindhu hAsam.h .

laN^kA vinAshaM  bhavanaM prakAshaM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 3..

 

ma.ndAramAlaM  vachane rasAlaM   guNayaM vishalaM  hata saptatAlam.h .

kravyAdakAlaM  suralokapAlaM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 4..

 

vedaa.nta GYAnaM  sakala satAnaM   ha.ntAramAnaM  tridashaM pradhAnam.h .

gajendrapAlaM  vigatA vishaalaM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 5..

 

khelA.atibhItaM  svajane punItaM   syAmo pragItaM  vachane ahItam.h .

rAgenagItaM  vachane ahItaM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 6..

 

lIlAsharIraM  raNaraN^ga dhIraM   vishvai kavIraM  raghuva.nshadhAram.h .

gambhIranAdaM  jitasarvavAdaM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 7..

 

shyAmAbhirAmaM  nayanAbhirAmaM   guNAbhirAmaM  vachanAbhirAmaM .

vishvapraNAmaM  katabhaktikAmaM   shrIrAmachandraM  satataM namAmi .. 8..

 

 

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com