Make your own free website on Tripod.com

RUDRA KAVACHAM

HOME
GANESH
SHIVA
VISHNU
DEVI
RAMA
KRISHNA
HANUMAN
NARASIMHA
VENKATESHWARA
SUBRAMANYA
AYYAPPA
SATHYA SAI BABA
SHIRIDI SAI BABA
SURYA
NAVA GRAHALU
AARATHI
GENERAL
RAMAYANAM
SAMKSHEPA RAMAYANAM
SAMKSHEPA SUNDARA KANDAM
FORMS OF GODS

AUM asya shrI rudra kavacha stotra mahA ma.ntrasya

dUrvAsaR^ishhiH anushhThup.h chha.ndaH tryaMbaka rudro devatA


hrAm.h bIjam.h shrIm.h shaktiH hrIm.h kIlakam.h


mama manasobhIshhTasiddhyarthe jape viniyogaH


hrAmityAdishhaDbIjaiH shhaDa.nganyAsaH ..


          .. dhyAnam.h ..


shA.ntam.h padmAsanastham.h shashidharamakuTam.h


pa.nchavaktram.h trinetram.h shUlam.h vajra.ncha khaDgam.hparashumabhayadam.h dakshabhAge mahantam.h .nAgam.h pAsham.h cha gha.nTAm.h praLaya hutavaham.hsA.nkusham.h vAmabhAge nAnAla.nkArayuktam.hsphaTikamaNinibham.h pArvatIsham.h namAmi ..


          .. dUrvAsa uvAcha ..


praNamya shirasA devam.h svayaMbhu parameshvaram.h .


ekam.h sarvagatam.h devam.h sarvadevamayam.h vibhum.h .


rudra varma pravakshyAmi a.nga prANasya rakshaye .


ahorAtramayam.h devam.h rakshArtham.h nirmitam.h purA ..


rudro me jAgrataH pAtu pAtu pArshvauharastathA .


shirome IshvaraH pAtu lalATam.h nIlalohitaH .


netrayostryaMbakaH pAtu mukham.h pAtu maheshvaraH .


karNayoH pAtu me shaMbhuH nAsikAyAm.h sadAshivaH .


vAgIshaH pAtu me jihvAm.h oshhThau pAtvaMbikApatiH .


shrIkaNThaH pAtu me grIvAm.h bAho chaiva pinAkadhR^it.h .


hR^idayam.h me mahAdevaH IshvarovyAt.h ssanAntaram.h .


nAbhim.h kaTim.h cha vakshashcha pAtu sarvam.h umApatiH .


bAhumadhyAntaram.h chaiva sUkshma rUpassadAshivaH .


svaraMrakshatu meshvaro gAtrANi cha yathA kramam.h


vajram.h cha shaktidam.h chaiva pAshA.nkushadharam.h tathA .


gaNDashUladharAnnityam.h rakshatu tridasheshvaraH .


prastAneshhu pade chaiva vR^ikshamUle nadItaTe


sa.ndhyAyAm.h rAjabhavane virUpAkshastu pAtu mAm.h .


shItoshhNA dathakAleshhu tuhinadrumaka.nTake .


nirmanushhye same mArge pAhi mAm.h vR^ishhabhadhvaja .


ityetaddrudrakavacham.h pavitram.h pApanAshanam.h .


mahAdeva prasAdena dUrvAsa munikalpitam.h .


mamAkhyAtam.h samAsena nabhayam.h tenavidyate .


prApnoti parama Arogyam.h puNyamAyushhyavardhanam.h


vidyArthI labhate vidyAm.h dhanArthI labhate dhanam.h .


kanyArthI labhate kanyAm.h nabhaya vindate kvachit.h .


aputro labhate putram.h mokshArthI moksha mApnuyAt.h .


trAhi trAhi mahAdeva trAhi trAhi trayImaya .


trAhimAm.h pArvatInAtha trAhimAm.h tripura.ntaka


pAsham.h khaTvA.nga divyAstram.h trishUlam.h rudramevacha .


namaskaromi devesha trAhimAm.h jagadIshvara .


shatru madhye sabhAmadhye grAmamadhye gR^ihAntare .


gamanegamane chaiva trAhimAm.h bhaktavatsala .


tvam.h chitvamAditashchaiva tvam.h buddhistvam.h parAyaNam.h .


karmaNAmanasA chaiva tvaMbuddhishcha yathA sadA .


sarva jvara bhayam.h chhindi sarva shatrUnnivaktyAya .


sarva vyAdhinivAraNam.h rudralokam.h sagachchhati


rudralokam.h sagachchhatyonnamaH ..

Thanks For Visiting And Send Us Your feedback to chinni.krisna@yahoo.com